Mokslinis straipsnis ir santrauka.

Mokslinis straipsnis – tai nedidelės apimties tekstas, mokslo įstaigoje parengtas ir moksliniame žurnale išspausdintas straipsnis, kuriame pateikiami mokslinių tyrimų rezultatai ar vertinga ankstesnių rezultatų analizė, pristatytas glaustas, aprobuotas ir formatuotas mokslinio rezultato aprašas, atskleidžiamos ne tik praktiškai, bet ir teoriškai reikšmingos naujos žinios, pagrįstos išsamiu, nuosekliu ir sistemišku tyrimu. Čia būtinos nuodugnios ir nuoltinės mokslinės literatūros studijos. Straipsnio dalys būtinos empirinio tyrimo pagrindu rengiamiems straipsniams. Santrauka yra neatsiejama mokslinio staripsnuo dalis. Santrauka – trumpas, ne daugiau kaip vienas puslapis, darbo esmės išdėstymas viena iš pagrindinių užsienio kalbų. Santraukoje keliais sakiniais pristatomas kūrinio autorius; nusakoma dalyko esmė, apie ką rašoma; kūrinio tikslas; tikslinė auditorija, kam skirtas kūrinys; autoriaus požiūris ir pagrindinės idėjos; autoriaus atradimai, rezultatai ir siūlomi sprendimai (rekomendacijos) nagrinėjamai problemai spręsti.
Ji leidžia skaitytojui greitai apžvelgti bei informatyviai susipažinti su kursinio darbo turiniu ir suprasti, apie ką jame rašoma. Ji paprastai rašoma darbo gale, atskirame lape. Santraukoje turėtų atsispindėti esminiai straipsnio teiginiai. Santrauka (apie 500 spaudos ženklų) originalo kalba trumpai nusako straipsnio turinį. Ilgesnės santraukos dažnai neįtraukiamos ir sutrumpinamos nuo apačios. Labai trumpos taip pat nepageidaujamos.
Tai svarbi straipsnio dalis, dažniausiai skaitoma atliekant literatūros paiešką.

Santraukoje kita (ne originalo) kalba turi būti atspindėta straipsnyje keliama mokslinė problema, tyrimo metodika (empiriniam tyrimui), pagrindiniai rezultatai bei išvados.
Santrauką rašome tada, kai darbas baigtas. Ji turi būti parašyta dalykine kalba, tinkamai vartojant sąvokas ir terminus. Dalykinei kalbai būdinga: dalykinis tikslumas (sąvokos, terminai), aiškinimo logiškumas, teksto rišlumas, apibendrinimas. Tie patys dalykai visame tekste turi būti vadinami vienodai. Dalykiniam tekstui netinka subjektyvumas.

 • Santraukoje turi atsispindėti esminė tyrimo idėja, taikyti tyrimo metodai ir gautos išvados.
 • Santrauka skaitytoją (potencialų) turi informuoti, ar jam verta skaityti Jūsų straipsnį. Jeigu ji neatlieka šios funkcijos, tai vienas iš straipsnio trūkumų.
 • Santraukoje neturėtų būti nuorodų į literatūros šaltinius.
 • Santraukoje nereikia aprašyti taikytų tyrimo metodų, užtenka juos paminėti.
 • Daugelis mokslinių žurnalų santraukos apimtį riboja iki 250 žodžių.
 • Reikia parinkti tikslius raktinius žodžius.
 • Kai kurių mokslinių žurnalų santraukos šešis kartus daugiau peržiūrimos, nei parsisiunčiami visi straipsniai.

Santraukos reikalavimai
Jos apiforminimo elementai (rašomi vienas po kito): autoriaus vardas ir pavardė, darbo antraštė (didžiosiomis raidėmis), kokios specialybės ir kurso darbas, mokslinis vadovas, aukštosios mokyklos, fakulteto ir katedros pavadinimas, darbo parengimo vieta, data, apimtis, atskirai nurodoma lentelių ir paveikslų skaičius. Žodis SANTRAUKA rašomas atskiroje eilutėje.

Santraukoje turi būti išskiršti tokie poskyriai:

 • Baigiamojo darbo pavadinimas.
 • Autoriaus vardas, pavardė.
 • Tyrimo pagrindimas ir hipotezė, darbo temos aktualumas ir pagrindinė sprendžiama problema.
 • Tyrimo objektas, tikslas ir tyrimo uždaviniai.
 • Turi būti nurodytas pagrindinis tyrimo metodas keliamai problemai spręsti arba tikslui pasiekti.
 • Turi būti trumpai pristatytas svarbiausias tyrimo rezultatas, pateikta pagrindinė išvada ir pasiūlymas.
 • Aptarimas ir išvados.
 • Raktiniai žodžiai. 3—5 informatyvūs žodžiai ar frazės (negali būti nė
  vieno žodžio, esančio pavadinime).

Rašymo rekomendacijos:

 • ji turi atitikti straipsnio turinį; jei darbas dubliuoja ankstesnius tyrimus, patartina tai pažymėti nurodant ir tyrimų autorių;
 • vis sutrumpinimai bei unikalūs terminai turi būti paaiškinti; cituojant kitų autorių mintis būtina nurodyti šaltinius bei autorių; kiekvienas sakinys turi būti informatyvus, ypač įvadinai sakiniai, be to, jie turi būti kuo trumpesni.
 • pradėti reikėtų nuo paties svarbiausio – rezultatų ir išvadų;
 • jei įmanoma, tyrimo problemą nurodyti vienu sakiniu; nurodyti ir tyrimo metodus;

Santraukoje turi būti pateiktas labai glaustas medžiagos komentaras. Santraukos tikslas – pateikti pagrindinę darbo mintį, kuri tiktų referatiniam žurnalui.