Diplominio (magistrinio, bakalauro baigiamojo) darbo išvadų rašymas Diplominio darbo išvadų rašymas – tai labai svarbi, jei ne pati svarbiausia, baigiamojo darbo dalis, kuri įprasmina ir atspindi atliktą darbą bei, koncentruodama visas darbo mintis, apibendrina tyrimo metu gautus rezultatus. Išvados –  tai studento ( baigiamojo darbo autoriaus)  minčių ir atlikto mokslinio…

Santrauka arba reziumė – (pranc. résumé) trumpa kalbos, pranešimo, straipsnio santrauka, trumpa dėstymo, aiškinimo išvada (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2013, p. 712). Santrauka – tai knygos, dokumento (baigiamojo darbo, diplominio darbo ir kt.), straipsnio, kito šaltinio ar jo dalies anotacija. Baigiamojo bakalauro darbo pabaigoje tai esmės išdėstymas lietuvių ir užsienio…

Kas yra kalba? Kalba – lingvistinių ženklų sistema. Svarbiausia kalbos paskirtis – būti žmonių bendravimo priemone, atlikti komunikacinę funkciją. Iš pojūčių, vaizdinių mūsų sąmonė formuoja sąvokas, kurias išreiškiame žodžiais. Kalba mums leidžia bendrauti su kitais: dalytis mintimis, jausmais, prisiminimais. Megzdami ir palaikydami socialinius ryšius, perimame ankstesnių kartų patirtį ir sukauptą…

Summary (anglų kalba) / Santrauka (lietuvių kalba) – tai knygos, dokumento (baigiamojo darbo, diplominio darbo ir kt.), straipsnio, kito šaltinio ar jo dalies anotacija, sutrumpintas projekto esmės išdėstymas. Santraukoje keliais sakiniais pristatomas kūrinio autorius; nusakoma dalyko esmė, apie ką rašoma; kūrinio tikslas; tikslinė auditorija, kam skirtas kūrinys; autoriaus požiūris ir…

Summary = Santrauka = Reziumė = Anotacija Santrauka – trumpa mokslinio straipsnio charakteristika, atsižvelgiant į jo paskirtį, turinį, tipą, formą ir kitus ypatumus. Ji rašoma, pabaigus rašyti pagrindinį straipsnio tekstą. Santraukos tikslas – supažindinti skaitytoją su straipsnio turiniu. Tai ypač aktualu santraukai užsienio kalba: angliškai kalbančiam skaitytojui santrauka – vienintelis…

Skaidrės ( mokslinio darbo priedai ) Rašant baigiamąjį ar kitą mokslinį darbą, reikia turėti omenyje, kad šis darbas turės būti ne tik parašytas, bet ir pristatytas bei apgintas. Pagrindinės rašymo gairės nusakomos turinyje bei įvade, o darbo pabaigoje formuluojant išvadas aptariamas iškeltų uždavinių realizavimas. Pristatant ir ginant darbą yra labai…

Referatų rašymas. Mokslinių darbų rašymas. Referatas skiriasi nuo kitų mokslinių darbų pagal tam tikrus rašymo ypatumus, kuriuos mes ir aptarsime. Skubus referatų rašymas – tai pagal darbo pobūdį yra įmanomas, tačiau reikia žinoti, kaip referatas rašomas ir kokių tikslų siekiama rašant referatą. Kiekvienam studentui ar moksleiviui tenka, o baigusiems mokslus…

  Studijų baigimas. Kokią profesiją pasirinkti? Kokią profesiją rinktis? – dažnas klausimas, bet kone kiekvienam jaunam ir atsakingam žmogui nelengva į jį atsakyti. Retas jaunas žmogus 100% yra tikras rinkdamasis profesiją. Tikrai sudėtinga nuspręsti, kokią profesiją rinktis, jeigu viena sritis yra miela, bet tėvai primygtinai pataria rinktis kitą. Sudėtinga prieštarauti…

Mokslinis tiriamasis darbas Mokslinis / mokslo tiriamasis darbas – tai studento savarankiškai atliktas (padarytas) ir tinkamai įformintas atliktas tyrimas, parodantis studento gebėjimą praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas žinias, pasirinkti darbui reikalingą mokslinę literatūrą ir ja naudotis (suprasti, analizuoti, sisteminti ir susieti tarpusavyje ir kt.), taikyti mokslinio tyrimo atitinkamus metodus, savarankiškai…

Mokslinis straipsnis ir santrauka. Mokslinis straipsnis – tai nedidelės apimties tekstas, mokslo įstaigoje parengtas ir moksliniame žurnale išspausdintas straipsnis, kuriame pateikiami mokslinių tyrimų rezultatai ar vertinga ankstesnių rezultatų analizė, pristatytas glaustas, aprobuotas ir formatuotas mokslinio rezultato aprašas, atskleidžiamos ne tik praktiškai, bet ir teoriškai reikšmingos naujos žinios, pagrįstos išsamiu, nuosekliu…