Diplominio (magistrinio, bakalauro baigiamojo) darbo išvadų rašymas

Diplominio darbo išvadų rašymas – tai labai svarbi, jei ne pati svarbiausia, baigiamojo darbo dalis, kuri įprasmina ir atspindi atliktą darbą bei, koncentruodama visas darbo mintis, apibendrina tyrimo metu gautus rezultatus. Išvados –  tai studento ( baigiamojo darbo autoriaus)  minčių ir atlikto mokslinio tyrimo rezultatų esminis ir koncentruotas dėstymas.

Magistro/bakalauro baigiamojo darbo išvados turi būti pateikiamos aiškiai, glaustai, suprantamai. Autorius turi siekti, kad rašomo darbo baigiamojoje dalyje būtų nedviprasmiškai suformuluotos pagrindinės, svarbiausios ir originalios viso darbo išvados ir/ar rekomendacijos bei pasiūlymai. Išvadoms skirkite ypatingą dėmesį.

P r a k t i n i s    p a t a r i m a s .  Labai patogu ir moksliniu studijų požiūriu veiksminga kiekvieną baigiamojo darbo skyrių ar skirsnį baigti viena ar keliomis skyrių apibendrinančiomis išvadomis. Vėliau šios išvados bus labai naudingos rašant baigiamosios rašto dalies išvadas.

Išvadų rašymo darbo dalyje turi būti atsakyta į tokius pagrindinius klausimus:

  • Ar pasiekti užsibrėžti magistro baigiamojo darbo tikslai?
  • Kas darbo metu buvo nustatyta, pasiekta, atlikta?
  • Kas dar lieka nustatyti, pasiekti, padaryti kitiems?
  • Kokie yra atlikto magistrinio darbo privalumai ir trūkumai?
  • Kur galima pritaikyti gautus baigiamojo darbo rezultatus ir kokios naudos galima iš to tikėtis?
  • Kokios yra rekomendacijos ir pasiūlymai dėl darbo rezultatų pritaikymo?

            Išvados turi būti parengtos pagal metodinius nurodymus ir  paremtos išnagrinėta medžiaga, jos turi būti glaustai suformuluotos ir išdėstytos nuosekliu, rišliu tekstu. Išvados negali būti trumpas pagrindinės dalies turinio atpasakojimas (tai dažniausiai daroma klaida !!!). Jos apibendrina magistro mokslinio darbo rezultatus ir užbaigia darbą. Išvados turi tiesiogiai išplaukti iš darbo ir nedubliuoti viena kitos. Baigiamojo darbo išvadose turi būti formuluojami svarbiausi teiginiai, kurie yra tiesioginiai atsakymai į iškeltą tikslą ir jo nulemtus uždavinius (patartina, kad išvados būtų grupuojamos pagal iškeltus uždavinius).  Jose necituojama, nesiekiama polemizuoti ar pateikti naujos faktinės medžiagos. Išvados turi paaiškinti darbo skaitytojui, kiek autoriui pavyko išanalizuoti savo iškeltus klausimus ir kurie klausimai taip ir liko neatsakyti. Jei magistriniame darbe buvo formuluojamos hipotezės ar ginamieji teiginiai, tai šioje baigiamojoje darbo dalyje reikia parašyti, ar pavyko patvirtinti arba paneigti rašto darbo hipotezes ar ginamuosius teiginius. Išvadų vertingumas ir pagrįstumas priklauso ne tik nuo pasirinktos magistrinio darbo problemos, atlikto darbo metu tyrimo, bet, didžia dalimi, ir nuo paties autoriaus mokslinio lygio, profesionalumo bei kompetencijos.

Teisingos ir tikslios išvados parodo studento gebėjimus kritiškai vertinti gautus rezultatus bei savo išprusimą. Išvados privalo atitikti tyrimo uždavinius. Akivaizdu, kad šiame skyriuje formuluojamos išvados para­šytame tekste turėjo būti įrodytos (Svarbu!!!). Kiekviena išvada rašoma vienu sakiniu. Išvadoje turi būti parašyta, kas tirta, kokiu būdu tirta ir kas nustatyta.

Išvadas ir rekomendacijas patartina numeruoti.

PATARTINA. Nevenkite teikti savo rekomendacijų nagrinėjamo dalyko tema, nes tik taip Jūs pademonstruosite problematikos suvokimą ir dalyko išmanymą. Gebėjimas kelti problemas ir siūlyti sprendimus joms spręsti yra išmanymo ir mokslo brandos požymis.

Techninio pobūdžio patarimai dėl išvadų ir rekomendacijų rašymo.

Paprastai rašoma kaip antraštė – didžiosiomis raidėmis (IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS), jei darbe rekomendacijų nepateikiama – IŠVADOS.

Išvadų ir rekomendacijų apimtis – iki 3 lapų. Paprastai tai sudaro 5–10 proc. magistrinio darbo apimties.

Teikiame pagalbą rašant mokslinius darbus. Konsultuojame rašant išvadas; el. paštas: info@perevod.lt.