Kas yra kalba?

Kalba – lingvistinių ženklų sistema. Svarbiausia kalbos paskirtis – būti žmonių bendravimo priemone, atlikti komunikacinę funkciją. Iš pojūčių, vaizdinių mūsų sąmonė formuoja sąvokas, kurias išreiškiame žodžiais. Kalba mums leidžia bendrauti su kitais: dalytis mintimis, jausmais, prisiminimais. Megzdami ir palaikydami socialinius ryšius, perimame ankstesnių kartų patirtį ir sukauptą žmogaus bei pasaulio pažinimą, pasijuntame esantys vienos visuomenės, vienos tautos – unikalios ir nepakartojamos bendruomenės – dalimi, galime dalyvauti visuomeniniame-politiniame gyvenime. Kiekvienos tautos kalba yra jos kultūros, literatūros kūrimo priemonė (estetinė funkcija), tautos savimonės, tautos vertybių – būdo, papročių, mąstymo išraiška. Joje sukaupta tautos istorija, psichologija (reprezentacinė funkcija). Kalboje atsispindi santykiai su kitomis tautomis. Kalba – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Kalba yra tradicija, perduodama iš kartos į kartą. Tautos dvasia ir kalba neatsiejamos, nes žodis formuoja sąmonę to, kuris jį vartoja. Žodžiai, kuriuos vartojame kalbėdami apie save ir pasaulį, nulemia mūsų elgseną ir charakterį. Pasaulio suvokimui įtaką daro ne individo patirtis ir jo motyvai, o kalba, kurią galima palyginti su mūsų kūno pojūčiais. Kalba pateikia mums įrankius patirčiai kaupti. Kaip sunku surasti žodžius tam, ką matome! Bet kai ateina žodžiai, jie kaip mažyčiai kaltai iškala mums pasaulio vaizdą tarsi ant vario plokštės. (Be abejo, tas vaizdas, apie kurį žodžiais galime mąstyti, suformuojamas mūsų sąmonėje.) L. Weisgerberis teigia, kad atskiro žmogaus dvasinę veiklą labiau nulemia gimtosios kalbos pasaulėžiūra negu pati asmenybė. Taigi, kiekviena kalba įkūnija savitą pasaulėžiūrą ir nulemia mąstymą. Lietuvių kalba (syn.: liet.) – labiausiai vartojama iš rytų baltų kalbų. Turtingiausias lietuvių kultūros paveldas yra jų kalba, kuri yra vienas iš didžiausių žmonijos pasiekimų. Tik bendraudami su kitu mes suvokiame savąjį Aš, savo individualumą, jį išreikšdami kalba ir kuriame savo kalbinę tapatybę, ir padarome ją prieinamą, pažinią kitiems, atsiveriame kitų žmonių Aš, pažįstame juos. Kalba mums suteikia galimybę išreikšti savo kūrybinį potencialą, meninius polinkius, kurti grožinę literatūrą, patirti estetinį malonumą.
Lietuviai visada linkė nustebti ir apsidžiaugti, jei užsienietis nors kiek pramoksta jų kalbos. Tai vertinama jau vien dėl to, kad girdėti lietuviškai kalbantį užsienietį Lietuvoje nešprasta; užsienyje lietuvių kalbos niekada nebuvo moko¬masi masiškai.
Lietuvių kalba pralenkia visas kitas Europos kalbas savo archaiškumu, garsų grynumu ir sudėtinga gramatine struktūra. Balsinga ir maloni ausiai, dėl savo konservatyvumo lietuvių kalba gali pasirodyti esanti tikra proto mankšta. Ji neturi artikelių – žodžių ryšiai sakinyje reiškiami kaitant galūnes. Pramokti skaityti lietuviškai nėra sunku – iš esmės skaitoma taip, kaip rašoma, reikia tik žinoti, kokį garsą žymi viena ar kita raidė. Šiuo atžvilgiu lietuvių kalba yra daug modernesnė nei, tarkime, anglų ar prancūzų. Tie keisti ant kai kurių mūsų lotyniškos abėcėlės raidžių esantys ženkliukai yra ne šiaip „papuošalai“: ą, ę, į, ų, ū, č, š, ž žymi visiškai skirtingus garsus nei a, e, i, u, c, s, z.
Kiekvienam iš mūsų kalba, visų pirma, yra tam tikras nuo žmogaus neatskiriamas reiškinys – jo bendravimo su kitais priemonė, vartojama įvairiose situacijose, besireiškianti labai įvairiais ir, svarbiausia, konkrečiais pavidalais, įvairiomis kalbos vartojimo žanrų ir stilių variacijomis. Galima aiškiai matyti aukščiausiai išvystytos gramatikos ir iš natūralių ir gražių jų kalbos garsų, kad lietuviai iš tiesų turėjo kūrybingumo genijų labai ankstyvoje mūsų civilizacijos eroje. Lietuvių kalbos balsių sistema yra labiausiai antikinė savo stiliumi. Ji yra senesnė, negu sanskritas, latvių, graikų ir lotynų kalbos čia išdėstyta tvarka. Daugelis antikinių kalbų seniai išnyko iš žmonijos istorijos, tačiau lietuvių kalba yra kaip antikinis balto marmuro paminklas, kuris tebestovi neapneštas laiko dulkėmis po daugelio šimtmečių ilgaamžės žmonijos istorijos. Lingvistinės paleontologijos duomenimis yra tiesa, kad iš visų kalbų tik lietuvių kalba išlaikė primityviosios arijų šnekamosios kalbos grynumą nuo to tolimo antikinio laikotarpio iki šių dienų.
Lietuvių kalba yra labai – tikrai labai sena. Ji panaši į sanskritą (klasikinę indų kalbą), senovės lotynų ir graikų kalbas. Tai seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, išlaikiusi daugiausia fonetinių ir morfologinių prokalbės, iš kurios išsirutuliojo dauguma Europos kalbų, ypatybių.
Lietuvių kalba yra labiausiai vartojama iš rytų baltų kalbų. Ja šneka apie 3 mln. žmonių Lietuvoje, šiek tiek Baltarusijoje ir Lenkijos šiaurės rytuose (vadinamos lietuvių kalbos salos). Be to, nemažai lietuviškai kalbančių yra JAV, Kanadoje, Rusijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Ispanijoje, Australijoje, Vokietijoje, Latvijoje ir kitur. Iki Antrojo pasaulinio karo lietuvių gyventa ir Rytų Prūsijoje, kur nuo XVI a. vidurio buvo išsiplėtusi lietuvių literatūrinė bei kultūrinė veikla.
Lietuvių kalba kaip baltų kalbų grupės kalba yra glaudžiai susijusi su latvių kalba ir mirusia prūsų kalba.
Lietuvių kalba kaip atskira rytų baltų šakos kalba pietinėje rytinių baltų dalyje ėmė klostytis nuo VII a. VI–VII a. latvių ir lietuvių kalbos atsiskyrė viena nuo kitos; vėliau ėmė skilti į tarmes. Manoma, kad apie XIII–XIV a. lietuvių kalboje ėmė išsiskirti pagrindinės aukštaičių ir žemaičių tarmės, kurios paskui dar smulkiau skaidėsi patarmėmis, o šios savo ruožtu – šnektomis bei pašnektėmis. Lietuvių kalba pati savaime yra vertingas bei įdomus mokslinio pažinimo objektas. Ji turi daug apraiškų ir suteikia daug galimybių lanksčiai bei kūrybingai įvardyti nesuskaičiuojamą kiekį konkrečių ar abstrakčių objektų, aprašyti neaprėpiamą įvairovę žmogaus patirčių bei minčių. Tai yra sistema, sudaryta iš įvairių posistemių ir struktūrų.
Aukštaičių dabar yra trys pagrindinės patarmės: rytų, vakarų ir pietų aukštaičiai, arba dzūkai, o žemaičių – taip pat trys: vakarų (arba klaipėdiškiai; donininkai), šiaurės vakarų (arba telšiškiai; dounininkai) ir pietų (arba raseiniškiai; dūnininkai). Kiek yra lietuvių kalba kalbančių asmenų, tiek yra ir lietuvių kalbos idiolektų – lietuvių kalbos atmainų. Juos sulyginę pastebėtume ne tik panašumų – juk neabejotinai pasakytume, kad jie visi kalba lietuviškai, bet rastume ir skirtumų – visi esame pastebėję: vieno kalbėtojo lietuvių kalbos variantas skiriasi nuo kito, vienas jų gali būti nepalyginamai turtingesnis, taisyklingesnis už kitą.
Dabartinės literatūrinės kalbos pagrindas remiasi vakarų aukštaičių pietiečių (suvalkiečių) tarme, išlaikiusia senesnes fonetikos ir morfologijos lytis.
Seniausieji žinomi lietuvių kalbos paminklai siekia XVI a. pradžią. Pirmasis žinomas lietuviškas raštas – anoniminis poterių tekstas, ranka įrašytas į 1503 m. Štrasburge išleistos knygos „Tractatus sacerdotalis“ paskutinį puslapį. Tekstas remiasi dzūkų tarme ir veikiausiai yra nuorašas iš dar ankstesnio originalo. Nėra abejonės, kad bažnytinių lietuviškų rankraštinių tekstų būta ir anksčiau, gal net XIV a. pabaigoje, kadangi 1387 m. įvedus aukštaičiuose krikščionybę, tokių tekstų būtinai reikėjo religinei praktikai (istoriniuose šaltiniuose yra užuominų, kad pirmasis poterius į lietuvių kalbą esąs išvertęs Jogaila).
Tačiau seniausia žinoma spausdinta lietuviška knyga yra Martyno Mažvydo 1547 m. katekizmas, parašytas žemaičių tarmės pagrindu ir išspausdintas Karaliaučiuje. Šiame katekizme įdėtas ir pirmas lietuviškas elementorius „Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti“, kuriame pateiktas lietuviškas raidynas ir vienas kitas autoriaus sukurtas gramatikos terminas (balsinė „balsė“, sąbalsinė „priebalsė“ ir kt.). Su M. Mažvydo katekizmu prasidėjo naujas etapas lietuvių kalbos istorijoje – ėmė kurtis ir plėtotis lietuvių literatūrinė kalba, reikšminga lietuvių tautos kultūrinio gyvenimo priemonė.
Apie 1620 m. pasirodė ir pirmasis lietuvių kalbos žodynas – Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium linguarum“, susilaukęs penkių leidimų, o 1653 m. buvo išleista pirmoji lietuvių kalbos gramatika – Danieliaus Kleino „Grammatica Litvanica“. Taip XVII a. viduryje prasidėjo ir mokslinis lietuvių kalbos tyrinėjimas, kuris ypač suintensyvėjo XIX a., atsiradus lyginamajai istorinei kalbotyrai.
Lietuvių kalba yra mūsų tapatybės dalis – ir kaip asmens, individo, ir kaip tam tikros bendruomenės atstovo – būtent per kalbą, jos pagrindu kuriamą kultūrą ir patys susivokiame, ir tampame bendruomenės dalimi. Ji pasižymi nuostabia struktūra, tobulesne už sanskritą ir graikų kalbą, žodingesnė negu lotynų kalba ir nepalyginamai įmantresnė, negu bet kuri iš paminėtų trijų. Ir vis dėlto lietuvių kalba turi su visomis trimis kalbomis didesnį giminingumą, negu kad gamta būtų galėjusi sukurti, ne tik veiksmažodžių šaknyse, bet ir taip pat ir gramatinės struktūros formose bei žodžių morfologinėj konstrukcijoj. Toks aiškus giminingumas, kad bet koks filologas gali matyti labai aiškiai, kad sanskritas, graikų ir lotyno kalbos turėjo išsivystyti iš bendro šaltinio – lietuvių kalbos.
Nors lietuvių kalba rašytiniuose šaltiniuose imta fiksuoti vėlai (rašytiniuose šaltiniuose minima nuo XVI amžiaus), tačiau ji išlaikė daugybę archajiškų žodžių ir gramatinių formų, būdingų senesnę rašto tradiciją turinčioms indoeuropiečių kalboms (hetitų, senosios indų, senovės graikų) ir kilusioms iš vienos prokalbės. Štai todėl lietuvių kalba turi didelę reikšmę kalbotyros mokslui, ją aktyviai tiria baltistai, indoeuropeistai, slavistai, finougristai ir bendrosios kalbotyros specialistai. Vieno ir to paties žmogaus vartojama kalba skirtingomis kalbos vartojimo aplinkybėmis keičiasi: atlikdamas vienokį socialinį vaidmenį kalbėtojas paprastai renkasi tam tikrą, jo manymu, tinkamiausią kalbos atmainą; kalbėtojas, nors ir išsaugojęs savo dialektą, gali pasirinkti bendrinės kalbos variantą, jei kalbės ne su to paties dialekto atstovu arba jei manys, jog bendravimo situacija iš jo reikalauja susitapatinti su visais bendrine lietuvių kalba kalbančiaisiais.
Ypač glaudžiai lietuvių kalba siejasi su slavų kalbomis, dėl to dažnai apie lietuvių ir slavų kalbas rašoma kaip apie baltų-slavų kalbų grupę. Daug kalbinių faktų, ypač intonacijos, darybos ir leksikos srityje, sieja šias kalbų grupes. Pavyzdžiui, iš indoeuropiečių prokalbės druską žyminčio sal- išvestas būdvardis *sal-d-u- (pirminė reikšmė „sūrus, skanus“) įgavo naują netikėtą reikšmę „saldus“ (lt. saldùs = ru. sladkij). Kadangi lietuvių kalba puikiai išlaikiusi pirminę žodžių struktūrą, jos žinios yra labai naudingos tiriant slavų kalbų istoriją.
Toks glaudus slavų ir lietuvių kalbos ryšys siejamas su plačiu Baltų genčių paplitimu. Deja, dauguma Baltų genčių, šimtmečius gyvenusios didžiulėje teritorijoje nuo Vyslos vakaruose iki Dniepro baseino pietuose ir Volgos, Okos bei Maskvos upių rytuose, išnyko. Istorijai liko tik upių ir ežerų pavadinimai. Todėl kalbos istorikams nelengva rekonstruoti baltų prokalbę, tad tenka atsakymų ieškoti archeologiniuose radiniuose, kaimyninių kalbų sąskambiuose.
Atidžiau neįsigilinus, lietuvių kalbos reikalai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau – LDK) atrodo prastai. Viešuosius gyvenimo reikalus tvarkyta naudojant rusišką raštą – dauguma Lietuvos istorijos šaltinių surašyti šia kalba.
Lietuvių kalba – tai pats brangiausias pasaulyje deimantas, kurį mes turime. Todėl privalome tai branginti ir saugoti, didžiuotis tuo ką turime, didžiuotis savo istorija, savo šaknimis.
LDK sukūrusi tauta buvo tarsi nebylė – iki 1547 m. pirmosios lietuviškos knygos išleidimo nepaliko nė vieno stambesnio rašto paminklo, išskyrus poterius Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Tikiu ingi Dievą Tėvą. Profesionalūs rusų istorikai XIX a. suformulavo „lietuvių surusėjimo” ir „LDK valstybinės rusų kalbos” aksiomas. Lenkų istorikai nebuvo linkę be atodairos „rusinti” lietuvių, vieni pirmųjų pateikė faktų lietuvių kalbos vartojimo valstybėje naudai. Tačiau jie „lenkino” Lietuvą, ir tai leido lenkų politikams vėliau laikyti ją Lenkijos provincija, vienu „kresų”. Nacionalinė lietuvių istoriografija nuosekliai polemizavo su rusų ir lenkų istorikais, įrodinėjo tezę, kad lietuvių kalba turėjo deramą ir net pačią aukščiausią poziciją LDK, nors laikui bėgant jos vartojimas siaurėjo, tačiau iš valstybinio, viešojo gyvenimo ją stūmė ne rusų, o lenkų kalba. Tvirtinama, kad lietuvių surusėjimo galėjo net nebūti arba jo mastai buvo nedideli dėl tam tikrų teisinių aspektų, kai stačiatikių, rusiškoji bajorija ilgai neturėjo visų pilietinių ir politinių teisių, kokias turėjo lietuviai po 1387 m. krikšto. Prieš kelis dešimtmečius šiuos problemos aspektus gana nuosekliai aptarė Konstantinas Jablonskis, Jurgis Lebedys, Zigmas Zinkevičius, Zigmantas Kiaupa.
Lietuvos istorijos šaltiniai, kaip minėjau, byloja ne lietuvių kalbos vartojimo naudai. Deja, tokių, šaltinių, kurie atskleistų vientisą, nenutrūkstamą LDK vidinio gyvenimo, kasdienybės raidą XV–XVI a. pirmoje pusėje ne kažin kiek išliko. Negausūs duomenys apie lietuvių kalbą santūrokai atskleidžia jos vartojimo mastus ir vartotojus lietuvių tautos sukurtoje valstybėje. Lietuvių krikštas vyko 1387 m., kai žmonių katechizacija vykdyta lietuviškai, o tarp tikėjimo tiesų aiškintojų ir vertėjų buvo karalius Jogaila (Lietuvoje ir Žemaitijoje) ir didysis kunigaikštis (toliau – Ldk) Vytautas (Žemaitijoje). Tvirtinama, kad tuomet turėjo atsirasti pirmieji lietuviški religinio turimo tekstai. Tuo metu šnekamoji lietuvių kalbos forma buvo tapusi viena Rytų Europos diplomatijos kalbų. 1429 m. sausį regiono monarchų suvažiavime Lucke Vytautas su Jogaila lietuviškai tarėsi dėl kai kurių Vytauto karūnavimo Lietuvos karaliumi aspektų. Aukšti Vokiečių ordino pareigūnai ją mokėjo. Lietuvą ir Lenkiją valdžiusi Gediminaičių Jogailaičių dinastija ir lietuvių diduomenė dėmesį lietuvių kalbos vartojimo reikalams išlaikė visą XV a. Jano Dlugoszo dėka sužinome, kad iš Krokuvos 1440 m. į Vilnių atvykęs Ldk Kazimieras didikų buvo išmokytas lietuvių kalbos ir papročių. 1446 m. jam tampant Lenkijos karaliumi numatoma, kad karališkajame dvare bus dvariškių, ne tik lenkų, bet ir lietuvių, kalbos atstovų. Kazimiero laikais (1440–1492) valstybės vidaus ir užsienio politikos reikalai – svečių, pvz., Gdansko miestiečių pastebėjimu – tarp valdovo didiku aptarinėti lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Tai neatsitiktiniai faktai. Jie patvirtina bendrą taisyklę: visą XV a. lietuviškai kalbėjo, valstybės reikalus šia kalba tvarkė lietuviu diduomenė (jos atstovai neabejotinai mokėjo ir rusiškai), o svarbiausia – Lietuvos valdovas su savo dvaru. Kalbinę situaciją LDK gražiai apibendrino Ldk Aleksandro (1492–1506) kanceliarijos sekretorius, Vilniaus vyskupijos kapitulos kanauninkas Erazmas Ciolekas (Vitelijus) savo kalboje popiežiui Aleksandrui VI Romoje 1501 m. kovo 31 d. Jis akcentavo, kad lietuviai turi savo kalbą, teiginį stiprindamas žodžio observare atspalviu „griežtai laikosi, gerbia, saugo”: Linguam propriam observant. Tikslino, kad plačiai vartojama rusų kalba, kuri yra lengvesnė ir paprastesnė, ja kalba beveik pusė valstybės. Šiuo atveju Ciolekas patvirtina iš istorijos šaltinių žinomus dalykus apie rusiško rašto tradicijos jėgą LDK ir tarp pagrindinių valstybės kalbų – lietuvių su rusų – nusistovėjusią idealią pusiausvyrą ir santaiką. Jų trūko santykiuose su Maskvos valdovu. Matyt, LDK etnolingvistinės situacijos neišmanantys žmonės smalsavo, kodėl valstybę įkūrusi ir valstybės vardu vadinama tauta savo reikmėms taip plačiai vartojo rusišką raštą. Per karaliaus dvarą ir iš dalies krikščionišką hierarchiją LDK plito lenkų kalba. Diduomenė išliko priklausanti lietuvių tautai, įtraukė „lietuvėjančią” etninę LDK rusų bajorijos viršūnę – tai politinė lietuvių tauta. Iš turimų duomenų matyti, kaip LDK toliau rūpinosi stiprinti katalikų tikėjimą žmonėms suprantama kalba. Visada būdavo palaikomi klebonų prašymai turėti vikarus lietuviškiems pamokslams, išpažintims ir kitiems patarnavimams. LDK Aleksandras 1501 m. rugsėjo 18 d., norėdamas pagausinti lietuviškai mokančių kunigų skaičių, Vilniaus vyskupui Albertui Taborui perleido valdovo patronato teisę 28 Vilniaus vyskupijos parapijose ir 5 bažnyčiose (geografija – Lyda, Belica, Slonimas, Vosyliškis). 1540 m. Žygimantas Senasis Kauno privilegijoje numatė dvi oficialias miesto teismų kalbas – lietuvių ir lenkų. Tačiau rusiškojo rašto tradicija LDK buvo sena, giliai įsišaknijusi, turėjo pajėgias edukacines struktūras ne tik rusiškoje valstybės dalyje, bet ir lietuviškoje. Lenkų kalba stūmė rusų iš raštvedybos, o lietuvių – iš viešojo gyvenimo. Lietuvių, kaip ir rusų, kalbos vartojimo oficialiajame gyvenime horizontas niaukstėsi. Jos pavertimas lotynų kalbos tarme sako, kad lituanistinė vartotojų grandinė ėmė trūkinėti. Valdanti dinastija, lietuvių diduomenė, dalis bajorijos traukėsi iš lietuvių kalbos vartotojų gretų per visą XVI a. Kita vertus, valdantysis Lietuvos elitas nepaliovė rūpintis reikiamu lietuvių kalbos palaikymu, tuo metu ji dar netapo marginaline viešajame gyvenime ir neliko kaimiečių kalba. Galima kalbėti apie lingvistinį spaudimą iš apačios, kuriam valdantieji sluoksniai buvo dėmesingi. Priežasčių būta ne vienos: reformacijos metu augo tautinės kalbos reikšmė; egzistavo trintis tarp rusų, pabėgėlių nuo Maskvos, ir lietuvių etninėje Lietuvoje; prarandant dalį rytinių valstybės žemių gyventojų, santykinai padidėjo etninių lietuvių skaičius. Dauguma lietuvių vis dar nemokėjo kitos kalbos. Dar kartą žvilgtelėkime į žemaičių bajorų nepasitenkinimą 1535 m. Minėtame dokumente jų elitas prisipažino, o LDK pripažino menką, nepakankamą rusu kalbos mokėjimą tvarkantis su nelaisvėn paimtais maskvėnais. Neturėtume abejoti, kad kasdieniame gyvenime, teismuose ir administravimo reikaluose, kur viešpatavo tikslūs ir aiškūs teisiniai terminai, sąvokos, o viskas turėjo juridines pasekmes, lietuviai būtų kalbėję kita kalba. Kanauninkas Daukša prakalboje 1599 m. pabrėžė, kad dauguma Lietuvos žmonių, t. y. bajorijos, nemoka lenkų kalbos – net XVI a. antroje pusėje! Bet 1535 m. žemaičiai į valdovą kreipėsi raštu, aišku, rusišku. Susiduriame su skirtingomis sakymo ir rašymo tradicijomis. Tradicinį sakymą paverčiant ne mažiau tradiciniu rašymu, dalyvauja raštingas daugiakalbis tarpininkas tarp etnosų ir jų kultūrinių tradicijų. Tvirtinama, kad išsilavinusių lietuvių raštininkų būta daug, etninėje Lietuvoje XVI a. jie sudarę daugumą. Jiems atitenka garbė už lingvistiškai tikslų lietuviškų vietovių ir vardų, atskirų žodžių užrašymą rusiškuose ir kituose šaltiniuose. Kas jie? Vieną kitą pavyzdį galima paminėti. Valdovo rūmuose tai buvo lietuviai dvariškiai, kanceliarijos, iždo raštininkai ir sekretoriai, kai kurie aukštesnieji valstybės pareigūnai. Antai 1528 m. rugpjūčio 29 d. į Žemaitiją surašinėti gyventojų ir jų mokesčių valdovas išsiuntė savo dvariškį žemaitį Joną Orvydą, o 1531 m. lapkričio 20 d. – kitą dvariškį Bagdoną Mitkavičių, dar pabrėždamas, kad jis iš Žemaitijos. Mes išsaugojome savo kalbą net ir per didžiausias negandas. Tai turtas, kurio neįmanoma išmatuoti jokiais pinigais, jokiais deimantais. Kalbos turtingumas pasireiškia ne tik žodžių gausumu, bet ir jų aktyviu bei pasyviu žodynu, stilistiniu lankstumu. Bendros Lietuvos ir Lenkijos valstybės laikais ji kentėjo nuo polonizacijos, o Lietuvą prijungus prie Rusijos imperijos lietuviška spauda (lotyniškais rašmenimis) buvo visai uždrausta. Draudimas galiojo 40 metų, tačiau leisdami lietuvišką spaudą užsienyje ir patikėdami ją knygnešiams slaptai gabenti bei platinti Lietuvoje, kurdami slaptų lietuviškų mokyklų tinklą, savo kalbą ir spaudą mes išsaugojome. Tai yra dar viena itin svarbi mūsų pergalė, o knygnešystė netgi vadinama XIX amžiaus Lietuvos istorijos fenomenu!
Tiesa, išmokti mūsų kalbą nėra lengva. Ji sudėtinga ir yra senesnė už populiariausias šių dienų kalbas – anglų, vokiečių bei prancūzų. Kalbėdami mes keičiame žodžių galūnes, kirčiuojame žodžius skirtinguose skiemenyse, o rašydami vartojame ne kiekvienam užsieniečiui pažįstamas raides – ą, ę, į, ų, ė, č, š, ž, ū. Vis dėlto bent vienu atžvilgiu lietuvių kalba yra paprastesnė nei anglų ar prancūzų – beveik visada lietuviški žodžiai tariami taip, kaip rašomi.
Bendrinės kalbos naujumas teikia ir privalumų – lietuvių tartis beveik atitinka raštą, t.y. tariama taip, kaip rašoma. Viena raidė paprastai reiškia vieną garsą, tad skaitant jas iš karto žinomi ir garsai. Íia prasme lietuvių kalba modernesnė už prancūzų ar anglų kalbas, kur raidės nebūtinai reiškia tą patį garsą. Todėl, pavyzdžiui, italui ar lenkui mokytis skai¬tyti lietuviškai lengviau negu angliškai, nes suskaitės raides jis gali sudėti žodį. Taip pat išgirdės lietuvišką žodį italas ar lenkas žodyne jį suras lengviau, negu išgirdės anglišką. Ga¬lima sakyti, kad, nors lietuvių kalbos gramatika sudėtinga, lietuviškai lengva skaityti.
Daugelio tautų šviesuoliai – filologai, kurie dažniausiai buvo ir filosofai, – ne vieną šimtmetį nagrinėjo ir suprato gimtosios kalbos reikšmę asmenybei ir tautai. Lietuvių kalba išaukštinta dėl jos antikiškumo bei grožio ir dėl jos didelės reikšmės lyginamosios filologijos mokslui ne tik žinomų kalbininkų, bet ir didžiausio iš visų filosofų – Imanuelio Kanto. Vydūno nuomone, lietuvių kalbos tyrumas, gražus skambesys ir turtingumas (nes yra gausybė žodžių kuo menkiausiems minčių ir jausmų skirtumams išreikšti) byloja apie šviesią ir skaidrią sąmonę, iš kurios ta kalba augo. K. D. Ušinskis rašo, kad žodis yra pagrindinė žmogaus vystymosi priemonė. Dvasinis įrankis – žodis turi didesnę reikšmę negu regėjimas. Sekančios fragmentinės citatos iš garsių kalbotyros mokslininkų darbų parodys lietuvių kalbos vertingumą ir svarbą pasaulio kultūrai. Benjamin W. Dwight savo knygoje Modernioji filologija (Modern Philology) labai stipriai pabrėžia didžiulę lietuvių kalbos reikšmę kalbotyros mokslui. Jis taip sako apie lietuvių kalbą: “Iš visų Europos kalbų lietuvių kalba turi didžiausią skaičių maloninių ir mažybinių žodžių, daugiau, negu ispanų ar italų kalbos, netgi rusų, ir jie gali būti dauginami be galo, pridedant juos prie veiksmažodžių ir prieveiksmių, lygiai kaip prie būdvardžių ir daiktavardžių. Jeigu tautos vertė, imant visą žmoniją, būtų matuojama kalbos grožiu, tai lietuvių tauta turėtų užimti pirmą vietą Europos tautų tarpe”. Įžymus anglų lingvistas Isaac Taylor savo knygoje Arijų kilmė (The Origins of the Aryans) pareiškia labai įdomų ir svarbų komentarą apie lietuvių kalbą. Jis teigia, kad arijų civilizacija turėjo būti lietuvių gyvenamose vietose. Jis komentuoja taip: “Galima spėlioti, kad, jeigu turėtume lietuvių literatūros iš to laikotarpio, kaip seniausia indų literatūra, galėtume su didesniu tikrumu teigti, kad arijų kalbos lopšys turėjo būti lietuvių apgyventoje teritorijoje”. Anot žinomo anglų mokslininko Robert G. Latham, lietuvių kalba turi daugiau giminingumo su sanskrito kalba, negu bet kokia kita, gyva ar mirusia, kalba pasaulyje. Savo knygoje Aprašomi etnoligija (Descriptive Ethology) jis taip išsireiškia apie lietuvių kalbą: “Be abejonės sanskrito giminingumas su lietuvių kalba yra didesnis, negu bet kokia kita kalba šioje Žemėje”. Lietuvių kalbos svarbumą taip pat pripažino naujųjų laikų didžiausias filosofas Immanuel Kant (1724-1804), kuris buvo gimęs Rytprūsiuose (Prussian Lithuania) ir gerai mokėjo lietuvių kalbą. Savo Lietuvių-vokiečių kalbų žodyno (Lithuanian and German Dictionary) pratarmėje jis rašė, kad lietuvių kalba nusipelno būti valstybės apsaugoma. Jo komentaras apie lietuvių kalbą turi didelę istorinę reikšmę, nes jis yra autoritetingas ir patikimas. Jis buvo ne tik filosofas, bet ir kalbininkas. Jis taip komentuoja apie lietuvių kalbą: “Iš tikrųjų, jokia kita pasaulio kalba nėra gavusi tiek aukštų pagyrimų kaip lietuvių kalba. Lietuvių tautai buvo priskirta didelė garbė už sukūrimą, detalių išdailinimą ir vartojimą aukščiausiai išvystos žmogiškos kalbos su savita gražia ir aiškia fonologija. Be to, pagal lyginamąją kalbotyrą, lietuvių kalba yra labiausiai kvalifikuota atstovauti pirmykštei arijų civilizacijai ir kultūrai”.
Kaip ir kiekviena tradicija, taip ir kalba per laiką kinta – keičiasi pats gyvenimas, kalbos vartojimo aplinka ir tikslai, bendravimo priemonės, keičiasi ir patys kalbėtojai, jų poreikiai. Pasak K. D. Ušinskio, kalba, būdama išsamiausias ir teisingiausias viso dvasinio, daugiaamžio tautos gyvenimo metraštis, yra laikoma nuostabiausia tautos mokytoja. Lengvai išmokdama gimtąją kalbą, kiekviena nauja karta drauge perima minties ir jausmų vaisius, kuriuos paliko tūkstančiai ankstesniųjų kartų. Būtent pokyčiai, tiksliau – kalbos gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių rodo kalbą esant gyvą. Mirusi kalba, žinoma, jau nesikeičia – ji lieka „amžinai gyva“ fiksuotais pavidalais: rašytiniuose šaltiniuose ar garso įrašuose. Kad kalba, būdama žmonių, ne žmogaus kūrinys, prisitaiko prie ją vartojančių žmonių poreikių ir besikeičiančių gyvenimo sąlygų, rodo ir tai, kad kalbos kitimo procesai ypač suintensyvėja istorinių lūžių momentais, kai vyksta išties svarbūs politiniai, socialiniai-kultūriniai ar ekonominiai pokyčiai, tokie kaip valstybės okupacija, politinės santvarkos pasikeitimai, raštijos, spausdintinės knygos ar elektroninių komunikacijos priemonių atsiradimas ir pan. Nors ne vienodu greičiu, bet kinta visi kalbos lygmenys: ir kalbos raidynas, ir garsynas, ir žodynas, ir darybos modelių darumas, ir gramatinės normos, ir kalbos vartojimo žanrinės formos, ir pan. Vieni variantai ima vyrauti, kiti po truputį traukiasi į paribį užleisdami vietą naujovėms. Beje, kalbos naujoves dažnai ir patys kalbos vartotojai, ir kalbininkai vertina toli gražu nevienareikšmiškai: vieniems tai atrodo kalbos nykimas ar nuskurdimas, kitiems – kalbos gyvybingumo ir kūrybingumo paliudijimas. J. Vabalas-Gudaitis įžvelgė visus gimtosios kalbos reikšmingumo tautos ir individo vystymuisi aspektus. „Kalba yra nepertraukiamas gyvas siūlas, rišantis mūsų praeitį su ateitimi, perduodantis mums iš praeities dvasios jėgų ir sudarantis objektyvų tautos vienybės ženklą”.
Язык — общественно обусловленная система словесных знаков, которые служат средством обозначения разнообразной информации и общения между людьми. В мире насчитывается более 5000 языков и диалектов. Каждый язык имеет словарный фонд и грамматический строй. Слова любого языка совмещают физические и смысловые свойства, могут быть носителями понятий. Язык – это то, без чего никто из нас не смог бы обойтись ни дня, трудно переоценить его значение. Ведь с помощью языка мы общаемся между собой, выражаем свои мысли и желания. Язык является основной общественно значимой (опосредованной мышлением) формой отраже¬ния окружа¬ю¬щей человека действи¬тель¬но¬сти и самого себя, т. е. формой хранения знаний о действи¬тель¬но¬сти (эпистемическая функция), а также средством получения нового знания о действи¬тель¬но¬сти (познавательная, или когнитивная, функция). Язык не всегда был таким, каким мы знаем его сегодня. Он развивался и менялся вместе с человечеством. Сначала древние языки были простыми и похожими друг на друга. Со временем они расширялись, приобретали свои особенности, все больше отличались друг от друга.
Русский язык — один из восточнославянских языков, национальный язык русского народа. Русский язык, занимая пятое место по численности говорящих на нем (после китайского, английского, хинди и испанского), является одним из крупнейших мировых языков и самым распространенным языком Европы — как в географическом отношении, так и по числу носителей языка. Русский имеет статус официального языка в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Гагаузии и Приднестровской Молдавской Республике (Молдавия), Крыму (Украина), а также частично признан в Республике Абхазия и Южной Осетии. В восточнославянскую группу, выделившуюся из общеславянского языка к VI веку н.э., входят, кроме русского, также украинский и белорусский языки. Наконец, русский язык выделился из восточнославянского (древневосточнославянского, или, как еще его называют, древнерусского) языка в XIV–XV веках. От ближайших родственников – украинского и белорусского языков – его отличает ряд особенностей.
С социальной точки зрения русский язык – это язык с большим количеством функций. Он является 1) средством бытового общения, 2) средством создания литературных произведений, 3) средством выражения научных достижений, 4) средством, обслуживающим разные формы государственной жизни. Русский язык входит в число официальных языков всемирных (ВОЗ, МАГАТЭ, ООН, ЮНЕСКО) и региональных международных (БРИК, ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС) организаций. На русском говорят в странах СНГ, в Грузии, Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Монголии, Финляндии, на Шпицбергене, в странах Восточной Европы, в Германии, Франции, в мегаполисах США, Канады, Китая, Австралии. До 1991 года русский язык был языком межнационального общения СССР, де-факто исполняя функции государственного языка. Он продолжает использоваться во всех странах, ранее входивших в состав СССР.
Сейчас русский является родным для 130 миллионов граждан Российской Федерации, 26,4 миллиона жителей республик СНГ и Балтии и почти для 7,4 миллиона жителей стран дальнего зарубежья (прежде всего Германии и других стран Европы, а также США и Израиля). Ближайшие родственники русского языка — белорусский и украинский, вместе они составляют подгруппу восточных языков, входящих в состав славянской группы индоевропейской языковой семьи. В разные периоды русский язык заимствовал слова из индоевропейских: английского, греческого, латинского, испанского, итальянского, немецкого, нидерландского, португальского, французского, а также из индоарийских, иранских, скандинавских языков. Среди неиндоевропейских языков: из арабского, грузинского, иврита, китайского, тибетского, японского, а также из австроазиатских, австронезийских, монгольских, палеоазиатских, тюркских, уральских, языков Америки и даже из языков Африки.
История русского языка

Русский язык — язык русского народа, русской нации. Дописьменная культура Руси существовала еще в доисторическом и протоисторическом периодах. Ввиду того что славяне занимали Восточно-Европейскую равнину — перекрестье давних культур: древнегреческой (занесенной сюда ионийцами), скифской и сарматской, — во 2—1-м тысячелетиях до н. э. язык представлял собой сложную и пеструю группу наречий разных племен: балтийских, германских, кельтских, турецко-тюркских (гунны, авары, болгары, хазары), финских.
Русский язык принадлежит к индоевропейской семье языков, то есть он имеет один общий праязыке другими языками этой группы (в основном, это европейские языки).
Народно-литературный тип сложился на основе народной восточнославянской речи, впитав в себя лексику и систему художественных средств устной народной поэзии. О смешанном характере языка того периода свидетельствует дохристианский славянский пантеон — его составляли боги, имена которых были взяты из разных языков: Дажьбог, Мокошь, Перун, Симарьгла, Стрибог, Хорс).
Русский язык – это язык русской нации, язык, на котором создавалась и создаётся её культура.
Русский язык входит в перечень основных языков мира, и по количеству людей, разговаривающих на русском языке, находится на третьем месте, после китайского и английского языков.
В то время язык имел три этнолингвистические разновидности, соответствующие трем языковым группам:
• южнорусской (бужане, древляне, поляне, северяне, тиверцы, уличи);
• севернорусской (кривичи — полоцкие, смоленские, псковские; словене — новгородские);
• восточно-, или среднерусской (вятичи, дреговичи, куряне, лучане, радимичи, семичи); эта группа явно отличалась от остальных особенностями фонетического и грамматического строя говоров.
На протяжении всей своей истории русский язык существовал не автономно, а вступал в контакты с другими языками, которые оставляли в нем свои отпечатки.
Началом древнерусского литературного языка принято считать период образования Киевского государства — XI век. Славянский языковой материал при посредстве высокой греческой литературы и культуры способствовал появлению письменности.
Образцы народно-литературного типа древнерусского литературного языка находим в летописях, в „Поучении” Владимира Мономаха, в „Молении Даниила Заточника” и шедевре XII века „Слове о полку Игореве”.
Вместе с тем нужно подчеркнуть, что обогащением, совершенствованием литературный язык обязан и народным говорам. Из говоров в него пришло немало слов и значений – названий таких понятий, для которых литературный язык располагал лишь описательным сочетанием слов: затемно (пока еще темно), новосел (недавно поселившийся в данном месте), половник (разливательная ложка), рыбалка (рыбная ловля), замшелый (покрывшийся плесенью, мхом), погода (в значении ‘хорошая погода’, ср.: „будем ждать погоды”).
В современном виде русский язык впервые появился в XIX веке, в эпоху А.С. Пушкина. Именно он считается основателем современного русского языка, понятного нам всем и на котором мы разговариваем.
Хотя Русь находилась под влиянием православия, Византия не противодействовала усвоению славянами богатства западной культуры через славянский литературный язык. Простое применение греческого алфавита не могло передать всех особенностей славянского языка. Славянский алфавит был создан греческим миссионером и ученым-филологом Кириллом.
Славянский литературный язык, стремительно развиваясь, оказался в одном ряду с греческим, латинским и еврейским. Он стал важнейшим фактором, объединявшим в IX—XIвеках все славянство. На нем писали и проповедовали в Велеграде, Киеве, Новгороде, Охриде, Преславе, Сазаве, в Чехии и на Балканах.
Русские писатели и поэты всегда успешно использовали обе разновидности русского языка, создавая великие произведения русской литературы.
В VII-XII веках в русский язык заимствовал слова из скандинавских языков, это были слова, связанные с морским промыслом (якорь, крюк) и имена собственные (Ольга, Игорь).
Народно-литературный тип сложился на основе народной восточнославянской речи, впитав в себя лексику и систему художественных средств устной народной поэзии.
Были созданы такие литературные памятники, как «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, Остромирово евангелие, Изборник Святослава и, конечно, «Слово о полку Игореве».
Эпоха феодализма, татаро-монгольское иго, польско-литовские завоевания привели в XIII—XIV веках к разобщению политической и экономической жизни и разделению языка на великорусский, украинский и белорусский.
В современном обществе в России русский язык играет офомную роль, являясь языком национальным, официальным и языком межнационального общения.
Русский язык невероятно разнообразен. В XVI веке в Московской Руси была осуществлена грамматическая нормализация московского письменного языка. Особенность синтаксиса того времени — преобладание сочинительной связи. Простые предложения краткие, предметно-глагольные, часты союзы да, а, и. Пример языка той эпохи — Домострой, написанный с использованием бытовой лексики, народно-поговорочных выражений.
Из-за тесных экономических и культурных связей (принятие христианства) на русский язык оказал большое влияние гречесжий язык (огурец, фонарь, алтарь, демон).
В XVII веке развивается русская историческая повесть (например, „История об Азовском взятии и осадном сидении от турского царя Брагима донских казаков”), стихотворная повесть („Повесть о Горе и Злосчастии, как Горе-Злосчастие довело молодца во иноческий чин”, „История о российском дворянине Фроле Скобееве” и т.д.). Получает развитие и сатирическая литература („Повесть о Шемякином суде”, „Повесть о Ерше Ершовиче” и др.), в которой черты живого русского языка начинают все больше преобладать над элементами книжно-славянского характера.
В XVIII веке на русский язык активно влиял французский язык, который считался языком аристократии (буфет, абажур, манеж).
Произошло изменение категории времени (форма, оканчивающаяся на -л, заменила устаревшие аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект), было утрачено двойственное число, склонение существительных приобрело вид современного.
Основой русского литературного языка стала московская речь с характерными чертами: аканье; редукция гласных безударных слогов; взрывной согласный г; окончания -ово, -ево в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода в местоименном склонении; твердое окончание -т в глаголах 3-го лица настоящего и будущего времени; формы местоимений меня, тебя, себя.
Старославянский язык сначала начали использовать западные славяне, а в X веке он стал языком и восточных славян.
Начало книгопечатания в XVIвеке стало одним из наиболее значительных предприятий, способствовавших становлению литературного языка Московского государства. В XVII—XVIII веках Юго-Западная Русь оказалась своеобразным посредником между Московской Русью и Западной Европой. Польский язык стал поставщиком европейских научных, юридических, административных, технических и светско-бытовых терминов.
Процесс сближения литературного языка с живой народной речью протекал в тесной связи с другим процессом – сближением литературного языка с деловым языком.
Политическая и техническая реконструкция государства Петровской эпохи наложила отпечаток на речь. В этот период произошло освобождение русского литературного языка от идеологической опеки Церкви. В 1708 году была осуществлена реформа азбуки — она стала близкой к образцам европейских книг.
Литературный язык конца XVII – первой половины XVIII века характеризуется большой пестротой.
Влияние старославянского языка сделало язык более выразительным и гибким.
Вторая половина XVIIIвека прошла под знаком галломании — официальным языком придворно-аристократических кругов и дворянских салонов стал французский язык.
Усилился процесс европеизации русского общества. Новые основы норм русского литературного языка были заложены великим русским ученым и поэтом М. В. Ломоносовым. Он объединил все разновидности русской речи: приказной язык, живую устную речь с ее областными вариациями, стили народной поэзии — и признал формы российского языка основой литературы. Ломоносов установил систему трех стилей литературы: простой, средний, высокий слог.
Далее творцами и преобразователями великого русского языка выступили представители литературы различных жанров и направлений: Г. Р. Державин, И. И. Новиков, А. Н. Радищев, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин. Они открыли в литературе новые средства выражения и новые сокровища живого слова, расширили круг значений прежних слов.
Ещё одним видным ученым-русистом был В.И. Даль, создавший четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка» (1883-1866), в котором он отразил не только литературный язык, но и многие диалекты.
Им на смену пришли В. В. Капнист, Н. М. Карамзин, Н. И. Новиков. Интересно, что язык Н. М. Карамзина по своему качеству и слогу сравним с языком, на котором писали Цицерон, Гораций и Тацит.
С 1703 года стала выходить первая русская газета („Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах”), в 1724 году была учреждена Академия наук, увеличивается число печатных книг по различным отраслям науки и техники, выходят грамматики (правда, ориентирующиеся преимущественно на церковнославянский язык) и двуязычные словари.
Волна демократического движения не оставила без внимания и русский язык, который, по мнению представителей прогрессивной интеллигенции, должен был стать доступным для широких масс.
Наука о русском языке называется русистикой. Она изучает как современное состояние языка, так и его историю.
А. С. Пушкин блестяще сыграл роль народного поэта и разрешил вопрос об общенациональной норме русского языка, который со времен А. С. Пушкина входит как равноправный член в семью западноевропейских языков. Отвергая стилевые ограничения, комбинируя европеизмы и знаменательные формы народной речи, поэт создал яркую картину русской души, славянского мира, использовав все богатство и глубину красок русского языка.
Импульс А. С. Пушкина поддержали и продолжили М. Ю. Лермонтов и Н. В. Гоголь.
Большой вклад в изучение русского языка внесли Ушаков, Щерба, Потебня, Ожегов и др.
В начале XIX века проблема народности литературного языка становится центральной.
Русский язык середины XIX — начала XX века имел четыре общие тенденции развития:
1. ограничение славяно-русской традиции в кругу литературной нормы;
2. сближение литературного языка с живой устной речью;
3. расширение литературного употребления слов и оборотов из разных профессиональных диалектов и жаргонов;
4. перераспределение функций и влияния разных жанров, развитие жанра реалистического романа (И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев), рассказа (А. П. Чехов); преобладание общественно-политической, философской проблематики.
Исходным принципом литературно-языковой деятельности Пушкина стала народность литературного языка.
Огромная заслуга в преобразовании литературного языка принадлежит М.В. Ломоносову. Ломоносов создал достаточно высокие для своего времени образцы стихотворной (например, „Ода на взятие Хотина”, „Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы Елисаветы Петровны 1747 года”) и прозаической речи и написал ряд филологических трудов – „Риторику”, „Российскую грамматику”, „Предисловие о пользе книг церковных в российском языке”.
Русский язык – это не только язык Пушкина, Достоевского, Толстого – это язык величайшей культуры и цивилизации.
Словарь русского литературного языка обогатился множеством отвлеченных понятий и выражений в соответствии с ростом общественного самосознания.
В разное время деятели российской и мировой культуры с неизменным восхищением отзывались о русском языке.
Под влиянием общественно-политической жизни России распространялись и укреплялись социально-политические термины, лозунги, афоризмы, интернациональная лексика.
Новая социалистическая культура изменила русский язык в области словообразования, лексики и фразеологии. Шло активное развитие специально-технических языков.
Стандартизации устной речи в XX веке способствовали распространение СМИ, введение всеобщего образования, масштабная межрегиональная миграция населения.
Язык – выражение духа народа. Народ без языка – не народ.
Процесс глобализации конца XX — начала XXI века обогатил русский язык огромным количеством заимствований (в основном из английского языка) в профессиональной, технической лексике, языке интернет-коммуникации, политике, СМИ, медицине — практически во всех сферах жизни современного общества.
Изменяясь, русский язык остается одним из самых распространенных и активно развивающихся языков мира. Интерес к русской культуре неразрывно связан с интересом к русскому языку, количество желающих изучать его растет с каждым годом. Русский язык преподается в 87 государствах — число обучающихся в 1648 университетах превышает 18 миллионов человек.
Русский язык формировался и развивался, как самобытный, одновременно с русской культурой.
В 1967 году была создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В 1974 году основан Институт русского языка имени А. С. Пушкина.
Основной признак литературного языка – нормированность. Норма возникает в традиции, формируясь в течение длительного периода времени.
Первые написанные кириллицей тексты появились у восточных славян в X в. К первой половине X в. относится надпись на корчаге (сосуде) из Гнездова (под Смоленском). Это, вероятно, надпись, указывающая имя владельца. От второй половины X в. также сохранился ряд надписей, обозначавших принадлежность предметов.
После крещения Руси в 988 г. возникла книжная письменность. Летопись сообщает о „многих писцах”, работавших при Ярославе Мудром. Переписывались преимущественно богослужебные книги. Оригиналами для восточнославянских рукописных книг служили в основном рукописи южнославянские, восходящие к трудам учеников создателей славянского письма Кирилла и Мефодия. В процессе переписки происходило приспособление языка оригиналов к восточнославянскому языку и формировался древнерусский книжный язык – русский извод (вариант) церковно-славянского языка.
Русский язык и русская речь, являются основным фундаментом самобытной русской культуры, и обеспечивают ее сохранение и развитие.
Кроме книг, предназначенных для богослужения, переписывалась другая христианская литература: творения святых отцов, жития святых, сборники поучений и толкований, сборники канонического права.
К древнейшим сохранившимся письменным памятникам относятся Остромирово Евангелие 1056-1057 гг. и Архангельское Евангелие 1092 г.
Особый класс древних памятников письменности составляют летописи. Летописец, излагая исторические события, включал их в контекст христианской истории, и это объединяло летописи с другими памятниками книжной культуры духовного содержания. Поэтому летописи писались на книжном языке и ориентировались на тот же корпус образцовых текстов, однако из-за специфики излагаемого материала (конкретных событий, местных реалий) язык летописей дополнялся некнижными элементами.
Отдельно от книжной на Руси развивалась некнижная письменная традиция: административно-судебные тексты, официальное и частное делопроизводство, бытовые записи. От книжных текстов эти документы отличались как синтаксическими конструкциями, так и морфологией. В центре этой письменной традиции стояли юридические кодексы, начиная с „Русской правды”, древнейший список которой относится к 1282 г.
К данной традиции примыкают юридические акты официального и частного характера: межгосударственные и межкняжеские договоры, дарственные, вкладные, завещания, купчие и т.д. Древнейшим текстом такого рода является грамота великого князя Мстислава Юрьеву монастырю (ок. 1130 г.).
Русский язык – это язык, который сформирован в условиях самобытной русской культуры, под ее влиянием и контролем.
Особое положение занимают граффити. В большинстве своём это молитвенные тексты, написанные на стенах храмов, хотя имеются граффити и иного (фактологического, хронографического, актового) содержания.
Начиная с первой половины XIII в. происходит разделение древнерусской народности на жителей Владимиро-Суздальской Руси, впоследствии Московской Руси, и Западной Руси (в дальнейшем – Украины и Белоруссии).
В результате процессов развития диалектов во второй половине XII в. – первой половине XIII в. на будущей великорусской территории сложились новгородский, псковский, ростово-суздальский диалекты и акающий диалект верхней и средней Оки и междуречья Оки и Сейма.
В XIV-XVI вв. складываются великорусское государство и великорусская народность, это время становится новым этапом в истории русского языка.
В XVII в. складывается русская нация и начинает формироваться русский национальный язык.
Русский язык — это феномен, который постоянно привлекает внимание его носителей в самых различных аспектах.
В период образования русской нации складываются основы национального литературного языка, что связано с ослаблением влияния церковно-славянского языка и развитием языка общенародного типа, опирающегося на традиции делового языка Москвы. Постепенно прекращается развитие новых диалектных особенностей, старые диалектные черты становятся очень устойчивыми.
Формирование литературного языка
Во второй половине XVI в. в Московском государстве началось книгопечатание, имевшее огромное значение для судеб русского литературного языка, культуры и образования. Первыми печатными книгами стали церковные книги, буквари, грамматики, словари.
За более чем 10 веков существования русского языка произошел ряд изменений на разных его уровнях.
В 1708 г. вводится гражданский алфавит, на котором печатается светская литература.
С XVII в. усиливается тенденция к сближению книжного и разговорного языка.
С XVII века (в котором произошло экономическое слияние территорий, объединившихся в единое государство) начинается формирование русской нации и русского национального языка. Заимствования из других языков — один из главных источников обогащения лексического фонда.
В становлении национального языка переломным этапом стал XVIII век – период бурного развития промышленности, переустройства государственных учреждений, подъем науки. В XVIII в. общество начинает осознавать, что русский национальный язык способен стать языком науки, искусства, образования. Особую роль в создании литературного языка в этот период сыграл М.В. Ломоносов. Он обладал огромным талантом и желал изменить отношение к русскому языку не только иностранцев, но и русских, написал „Российскую грамматику”, в которой дал свод грамматических правил, показал богатейшие возможности языка.
Особенно ценно то, что М.В. Ломоносов считал язык средством общения, постоянно подчёркивал, что он необходим людям для „согласного общих дел течения, которое соединением разных мыслей управляется”. По словам Ломоносова, без языка общество было бы похоже на несобранную машину, все части которой разрозненны и бездействуют, отчего и самое „бытие их тщетно и бесполезно”.
М.В. Ломоносов писал в предисловии к „Российской грамматике”: „Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали”. И далее: „Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятельми, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел в нём великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка”.
В конце XVIII века реформирование литературного языка было осуществлено Н.М. Карамзиным.
С XVIII в. русский язык становится литературным языком, имеющим общепризнанные нормы, широко применяемым и в книжной, и в разговорной речи.
Творчество А.С. Пушкина положило начало современному русскому литературному языку. Язык Пушкина и писателей XIX в. является классическим образцом литературного языка вплоть до наших дней. В своём творчестве Пушкин руководствовался принципом соразмерности и сообразности. Он не отвергал какие-либо слова по причине их старославянского, иностранного или простонародного происхождения. Он считал любое слово допустимым в литературе, в поэзии, если оно точно, образно выражает понятие, передаёт смысл. Но он выступал против бездумного увлечения иностранными словами, также против стремления заменить освоенные иностранные слова искусственно подобранными или составленными русскими словами.
Если научные и литературные произведения эпохи Ломоносова выглядят по своему языку довольно архаично, то сочинения Пушкина и всей литературы после него стали литературной основой того языка, на котором мы говорим сегодня.
• Главными особенностями русского синтаксиса являются:
o грамматически свободный порядок слов в предложении;
o высокая степень грамматической связанности предложения благодаря согласованию и управлению;
o существование односоставных предложений;
o разнообразие структур простых и сложных предложений;
o широкое использование простых, двойных и повторяющихся союзов в сложных предложениях;
o большие возможности для включения в предложение вставных конструкций благодаря высокой степени грамматической связанности предложения;
o широкое использование (особенно в разговорной речи) неполных предложений;
o предпочтение конструкций типа У меня есть… характерным для других языков конструкциям типа Я имею…;
o отсутствие глагола-связки быть в настоящем времени.
Ведущей чертой грамматического строя русского языка является внутренняя направленность высказывания на представление любой информации в качестве картины развивающегося события. Эта ведущая черта определяет и морфологические особенности частей речи, и синтаксический строй предложения.
Mankind uses hundreds of languages. Every language has some peculiarities. Grammar of some languages is quite complex. Some languages do not have sufficient number of words. Some languages have no script. Some languages are spoken by millions of persons. Some are spoken by just few hundred persons. England is the birthplace of English language. Due to process of history, this language has spread to many parts of the world. It is used as a link language for International business and diplomacy. It is rich in all kinds of literature, including technical books and journals. It is studied as a second language by millions of people in many non-English countries. The English language is undisputedly one of the most challenging languages to learn, predominantly due to the vast number of inconsistencies and frequent irregularities and exceptions to the rule. English is a mixture of several languages. It contains several words of the Anglo-Saxon dialect spoken in ancient England. It has absorbed thousands of words from many other languages such as French, Latin, German, Greek and so on. One can find even Sanskrit words in English. For example, Sanskrit words Guru and Pundit are used frequently in English. Original pronunciation and original meaning of many words have changed in English. English grammar is fairly simple. Nouns in many other languages have grammatical gender and accordingly some verbs and adjectives undergo changes. This complexity is absent in English. Thus, the adjective „big” is common to all nouns such as man, woman, child, book, stone, dog, cat, river, idea, plan, and so on. Moreover, this adjective applies to both singular and plural nouns. English nouns and position words are written separately, without any change in nouns. For example, note these words: in India, from India, to India. All words are separate and remain unchanged. Obviously, this is a great advantage for searching words in dictionaries. In many other languages, the noun takes an oblique form to which is attached the positional word after the noun. The composite word becomes long and difficult for dictionary purposes. Counting of large numbers is cyclic and simple in English. For example, twenty-one, twenty-two, twenty-three, etc forms a series. Next series is thirty-one, thirty-two, thirty-three etc. In many other languages all numbers, from one to hundred are unrelated and have to be memorized. Another feature of English is its sense of equality. Pronouns you, he, she are applicable to all persons irrespective of their age and status. In many other languages, these pronouns take different forms, sometimes causing great inconvenience. English language does have terms like Your Majesty, Your Excellency, and His Lordship. These are exceptions. Basically English is a democratic language. The American President is addressed as Mr. President. English has changed some terms, which hurt sentiments of people. For example, the term Christian name became awkward when thousands of non-Christians, such as Hindus and Muslims started using English. So the term Christian name was changed to First name or Personal name. Term Negro caused offence, and it was changed to Black Person. We have seen many good points of the English language. It is rich in vocabulary, its grammar is simple, its counting system is simple, and its form is democratic. However, English has one great drawback, which brings it a bad name. English spellings are highly irregular making the language difficult to learn. Take for example the symbol (a). It is used with different pronunciation in words alone (a-l-o-n-e), art (a-r-t), and (a-n-d), all (a-l-l), age (a-g-e). For a common pronunciation, there are two different spellings (c-e-l-l) and (s-e-l-l). Moreover, these two words carry a redundant extra symbol (l). Some words carry silent letters. For example, the word (debt) is spelled as (d-e-b-t), wherein the symbol (b) is not pronounced. Combination (i-e) is used in word (believe) while reverse combination (e-i) is used in word (receive). An odd combination (o-u-g-h) is used with different pronunciations in words (though) spelled as (t-h-o-u-g-h) and (enough) spelled as (e-n-o-u-g-h). Many and many such absurdities of spellings can be quoted. If spellings are irregular, why are they not reformed? What are the difficulties? What is the way out? Let us examine this issue. A language, its script, its spellings are social institutions. Dictionaries and grammar books are prepared accordingly. Billions of books, newspapers, documents, signboards, maps etc have employed the current spellings. Teachers and Students, Suppliers and Customers, Bosses and Employees, Publishers and Readers, in fact all literate English-knowing persons are geared to the current spellings. About 200 years ago, after America’s freedom, their leaders changed some spellings. For instance British spelling c-o-l-o-u-r is changed to American spelling c-o-l-o-r. They did not carry out reforms on a big scale. English language is now stuck in the mess. A student writing the word (sell) as s-e-l would lose marks in examinations. Newspaper publishers whose primary interest is to sell papers and not reform spellings will fire reporters, using non-standard spellings. Since English is now a world language, it is likely that the non-English countries may oppose spelling reforms. One solution lies in retaining and studying English with its current spellings, and also in launching a parallel language, which we may call Globish. This new language will be informal at present, and contain initially about 2000 words to initiate the public. It will follow English grammar and words, but the spellings would be simplified and logical. It will consist of small letters abcdef etc, without any capitals, and with triple dots instead of a single dot at end of a sentence. This would make the language look somewhat different from English. Full details cannot be given in this radio talk. By way of example, symbol (i) may stand for its sound as in words (it, if, ill) and then English word (busy) will be written in Globish as (b-i-z-i = bizi). All English words will be recast in Globish according to their pronunciation using these standard relations. If some words, such as names, cannot be respelled in this fashion, they may be started with a letter in capital form, to guide readers. All existing machines will serve Globish.This option deserves support of people in all countries. Let us give legacy of an easy and logical language to the posterity. English is a West Germanic language that originated from the Anglo-Frisian dialects and was brought to Britain by Germanic invaders (or settlers) from what is now called north west Germany and the Netherlands. It uses a vocabulary unlike other European languages of the same era. A large portion of the modern English vocabulary comes from the Anglo-Norman languages. English frequently makes use of loanwords originating from other languages. Middle English differed from Old English because of two invasions, which occurred during the Middle Ages. The first invasion was by people who spoke North Germanic languages. They conquered and colonised parts of Britain during the 8th and 9th centuries AD. The second invasion was by the Normans of the 11th century, who spoke Old Norman and eventually developed an English form of this, called Anglo-Norman. A new vocabulary introduced at this time heavily influenced many organizations, including the church, the court system and the government. European languages, including German, Dutch, Latin and Ancient Greek influenced the English vocabulary during the Renaissance.
Old English initially was a diverse group of dialects, reflecting the varied origins of the Anglo-Saxon kingdoms of Britain. The Late West Saxon dialect eventually became dominant. Written Old English of 1000 AD was similar to Old Frisian and, to a lesser extent, other Germanic languages such as Old Saxon, Old High German and Old Norse in terms of vocabulary and grammar. Written Old English is relatively unintelligible today, in contrast to written Modern English and written Middle English. Close contact with the Scandinavians resulted in much grammatical simplification and lexical enrichment of the English language, which had been based on Anglo-Frisian. These changes did not reach South West England until the Norman invasion in 1066. Old English developed into a full-fledged literary language, based on the most common manner of speaking in London during the 13th century.
English is divided into several historical forms. Each historical form of English had certain characteristics that distinguish it from the forms of English that came before and after it. The Old English period was from the mid-5th century to the mid-11th century, the Middle English period from the late 11th century to the late 15th century, the Early Modern English period from the late 15th century to the late 17th century, and the Modern English period from the late 17th century to the present.
The languages of Germanic peoples gave rise to the English language. The best known are the Angles, Saxons, Frisii, Jutes and possibly some people such as Franks, who traded, fought with and lived alongside the Latin-speaking peoples of the Roman Empire in the centuries-long process of the Germanic peoples’ expansion into Western Europe during the Migration Period. Latin loan words such as wine, cup, and bishop entered the vocabulary of these Germanic peoples before their arrival in Britain and the subsequent formation of England. The more idiomatic, concrete and descriptive a style of English is, the more it tends to be from Anglo-Saxon origins. The more intellectual and abstract English is, the more it tends to contain Latin and French influences.
Until the 14th century, Anglo-Norman and then French was the language of the courts and government, but for example the Pleading in English Act 1362 made English the only language in which court proceedings could be held, though the official record remained in Latin.
Even after the decline of Norman French, standard French retained the status of a formal or prestige language—as in most of Europe during the period—and had a significant influence on the vernacular English, which is visible in Modern English today (see English language word origins and List of English words of French origin). A tendency for French-derived words to have more formal connotations has continued to the present day. For example, most modern English speakers consider a „cordial reception” (from French) to be more formal than a „hearty welcome” (from Germanic). Another example is the unusual circumstance of the words for animals being separate from the words for their meat, e.g. beef and pork (from the French bœuf and porc) are the products of „cows” and „pigs”—animals with Germanic names.
English was also influenced by the Celtic languages it was displacing, especially the Brittonic substrate, most notably with the introduction of the continuous aspect (to be doing or to have been doing), which is a feature found in many modern languages but developed earlier and more thoroughly in English. Brittonic influence on English grammar spread from the north and west toward the south and south-east of England.
While the Anglo-Saxon Chronicle continued until 1154, most other literature from this period was in Old Norman or Latin. A large number of Norman words were taken into Old English, with many doubling for Old English words. The Norman influence is the hallmark of the linguistic shifts in English over the period of time following the invasion, producing what is now referred to as Middle English.
English literature reappeared after 1200, when a changing political climate and the decline in Anglo-Norman made it more respectable. The Provisions of Oxford, released in 1258, was the first English government document to be published in the English language after the Norman Conquest. In 1362, Edward III became the first king to address Parliament in English. By the end of the century, even the royal court had switched to English. Anglo-Norman remained in use in limited circles somewhat longer, but it had ceased to be a living language. The history of the English language really started with the arrival of three Germanic tribes who invaded Britain during the 5th century AD. These tribes, the Angles, the Saxons and the Jutes, crossed the North Sea from what today is Denmark and northern Germany. At that time the inhabitants of Britain spoke a Celtic language. But most of the Celtic speakers were pushed west and north by the invaders – mainly into what is now Wales, Scotland and Ireland. The Angles came from „Englaland” [sic] and their language was called „Englisc” – from which the words „England” and „English” are derived.
The invading Germanic tribes spoke similar languages, which in Britain developed into what we now call Old English. Old English did not sound or look like English today. Native English speakers now would have great difficulty understanding Old English. Nevertheless, about half of the most commonly used words in Modern English have Old English roots. The words be, strong and water, for example, derive from Old English. Old English was spoken until around 1100.
In 1066 William the Conqueror, the Duke of Normandy (part of modern France), invaded and conquered England. The new conquerors (called the Normans) brought with them a kind of French, which became the language of the Royal Court, and the ruling and business classes. For a period there was a kind of linguistic class division, where the lower classes spoke English and the upper classes spoke French. In the 14th century English became dominant in Britain again, but with many French words added. This language is called Middle English. It was the language of the great poet Chaucer (c1340-1400), but it would still be difficult for native English speakers to understand today.
Towards the end of Middle English, a sudden and distinct change in pronunciation (the Great Vowel Shift) started, with vowels being pronounced shorter and shorter. From the 16th century the British had contact with many peoples from around the world.
This, and the Renaissance of Classical learning, meant that many new words and phrases entered the language. The invention of printing also meant that there was now a common language in print. Books became cheaper and more people learned to read. Printing also brought standardization to English. Spelling and grammar became fixed, and the dialect of London, where most publishing houses were, became the standard. In 1604 the first English dictionary was published.
The main difference between Early Modern English and Late Modern English is vocabulary. Late Modern English has many more words, arising from two principal factors: firstly, the Industrial Revolution and technology created a need for new words; secondly, the British Empire at its height covered one quarter of the earth’s surface, and the English language adopted foreign words from many countries. From around 1600, the English colonization of North America resulted in the creation of a distinct American variety of English. Some English pronunciations and words „froze” when they reached America. In some ways, American English is more like the English of Shakespeare than modern British English is. Some expressions that the British call „Americanisms” are in fact original British expressions that were preserved in the colonies while lost for a time in Britain (for example trash for rubbish, loan as a verb instead of lend, and fall for autumn; another example, frame-up, was re-imported into Britain through Hollywood gangster movies). Spanish also had an influence on American English (and subsequently British English), with words like canyon, ranch, stampede and vigilante being examples of Spanish words that entered English through the settlement of the American West. French words (through Louisiana) and West African words (through the slave trade) also influenced American English (and so, to an extent, British English).
Today, American English is particularly influential, due to the USA’s dominance of cinema, television, popular music, trade and technology (including the Internet). But there are many other varieties of English around the world, including for example
Australian English, New Zealand English, Canadian English, South African English, Indian English and Caribbean English.
The history of English is conventionally, if perhaps too neatly, divided into three periods usually called Old English (or Anglo-Saxon), Middle English, and Modern English. The earliest period begins with the migration of certain Germanic tribes from the continent to Britain in the fifth century A.D., though no records of their language survive from before the seventh century, and it continues until the end of the eleventh century or a bit later. By that time Latin, Old Norse (the language of the Viking invaders), and especially the Anglo-Norman French of the dominant class after the Norman Conquest in 1066 had begun to have a substantial impact on the lexicon, and the well-developed inflectional system that typifies the grammar of Old English had begun to break down.
The following brief sample of Old English prose illustrates several of the significant ways in which change has so transformed English that we must look carefully to find points of resemblance between the language of the tenth century and our own. It is taken from Aelfric’s „Homily on St. Gregory the Great” and concerns the famous story of how that pope came to send missionaries to convert the Anglo-Saxons to Christianity after seeing Anglo-Saxon boys for sale as slaves in Rome:
Eft he axode, hu ðære ðeode nama wære þe hi of comon. Him wæs geandwyrd, þæt hi Angle genemnode wæron. Þa cwæð he, „Rihtlice hi sind Angle gehatene, for ðan ðe hi engla wlite habbað, and swilcum gedafenað þæt hi on heofonum engla geferan beon.”
A few of these words will be recognized as identical in spelling with their modern equivalents—he, of, him, for, and, on—and the resemblance of a few others to familiar words may be guessed—nama to name, comon to come, wære to were, wæs to was—but only those who have made a special study of Old English will be able to read the passage with understanding. The sense of it is as follows:
Again he [St. Gregory] asked what might be the name of the people from which they came. It was answered to him that they were named Angles. Then he said, „Rightly are they called Angles because they have the beauty of angels, and it is fitting that such as they should be angels’ companions in heaven.”
Some of the words in the original have survived in altered form, including axode (asked), hu (how), rihtlice (rightly), engla (angels), habbað (have), swilcum (such), heofonum (heaven), and beon (be). Others, however, have vanished from our lexicon, mostly without a trace, including several that were quite common words in Old English: eft „again,” ðeode „people, nation,” cwæð „said, spoke,” gehatene „called, named,” wlite „appearance, beauty,” and geferan „companions.” Recognition of some words is naturally hindered by the presence of two special characters, þ, called „thorn,” and ð, called „edh,” which served in Old English to represent the sounds now spelled with th.
Other points worth noting include the fact that the pronoun system did not yet, in the late tenth century, include the third person plural forms beginning with th-: hi appears where we would use they. Several aspects of word order will also strike the reader as oddly unlike ours. Subject and verb are inverted after an adverb—þa cwæð he „Then said he”—a phenomenon not unknown in Modern English but now restricted to a few adverbs such as never and requiring the presence of an auxiliary verb like do or have. In subordinate clauses the main verb must be last, and so an object or a preposition may precede it in a way no longer natural: þe hi of comon „which they from came,” for ðan ðe hi engla wlite habbað „because they angels’ beauty have.”
Perhaps the most distinctive difference between Old and Modern English reflected in Aelfric’s sentences is the elaborate system of inflections, of which we now have only remnants. Nouns, adjectives, and even the definite article are inflected for gender, case, and number: ðære ðeode „(of) the people” is feminine, genitive, and singular, Angle „Angles” is masculine, accusative, and plural, and swilcum „such” is masculine, dative, and plural. The system of inflections for verbs was also more elaborate than ours: for example, habbað „have” ends with the -að suffix characteristic of plural present indicative verbs. In addition, there were two imperative forms, four subjunctive forms (two for the present tense and two for the preterit, or past, tense), and several others which we no longer have. Even where Modern English retains a particular category of inflection, the form has often changed. Old English present participles ended in -ende not -ing, and past participles bore a prefix ge- (as geandwyrd „answered” above).
The period of Middle English extends roughly from the twelfth century through the fifteenth. The influence of French (and Latin, often by way of French) upon the lexicon continued throughout this period, the loss of some inflections and the reduction of others (often to a final unstressed vowel spelled -e) accelerated, and many changes took place within the phonological and grammatical systems of the language. A typical prose passage, especially one from the later part of the period, will not have such a foreign look to us as Aelfric’s prose has; but it will not be mistaken for contemporary writing either. The following brief passage is drawn from a work of the late fourteenth century called Mandeville’s Travels. It is fiction in the guise of travel literature, and, though it purports to be from the pen of an English knight, it was originally written in French and later translated into Latin and English. In this extract Mandeville describes the land of Bactria, apparently not an altogether inviting place, as it is inhabited by „full yuele [evil] folk and full cruell.”
In þat lond ben trees þat beren wolle, as þogh it were of scheep; whereof men maken clothes, and all þing þat may ben made of wolle. In þat contree ben many ipotaynes, þat dwellen som tyme in the water, and somtyme on the lond: and þei ben half man and half hors, as I haue seyd before; and þei eten men, whan þei may take hem. And þere ben ryueres and watres þat ben fulle byttere, þree sithes more þan is the water of the see. In þat contré ben many griffounes, more plentee þan in ony other contree. Sum men seyn þat þei han the body vpward as an egle, and benethe as a lyoun: and treuly þei seyn soth þat þei ben of þat schapp. But o griffoun hath the body more gret, and is more strong, þanne eight lyouns, of suche lyouns as ben o this half; and more gret and strongere þan an hundred egles, suche as we han amonges vs. For o griffoun þere wil bere fleynge to his nest a gret hors, 3if he may fynde him at the poynt, or two oxen 3oked togidere, as þei gon at the plowgh.
The spelling is often peculiar by modern standards and even inconsistent within these few sentences (contré and contree, o [griffoun] and a [gret hors], þanne and þan, for example). Moreover, in the original text, there is in addition to thorn another old character 3, called „yogh,” to make difficulty. It can represent several sounds but here may be thought of as equivalent to y. Even the older spellings (including those where u stands for v or vice versa) are recognizable, however, and there are only a few words like ipotaynes „hippopotamuses” and sithes „times” that have dropped out of the language altogether.
We may notice a few words and phrases that have meanings no longer common such as byttere „salty,” o this half „on this side of the world,” and at the poynt „to hand,” and the effect of the centuries-long dominance of French on the vocabulary is evident in many familiar words which could not have occurred in Aelfric’s writing even if his subject had allowed them, words like contree, ryueres, plentee, egle, and lyoun.
In general word order is now very close to that of our time, though we notice constructions like hath the body more gret and three sithes more þan is the water of the see. We also notice that present tense verbs still receive a plural inflection as in beren, dwellen, han, and ben and that while nominative þei has replaced Aelfric’s hi in the third person plural, the form for objects is still hem.
All the same, the number of inflections for nouns, adjectives, and verbs has been greatly reduced, and in most respects Mandeville is closer to Modern than to Old English.
The period of Modern English extends from the sixteenth century to our own day. The early part of this period saw the completion of a revolution in the phonology of English that had begun in late Middle English and that effectively redistributed the occurrence of the vowel phonemes to something approximating their present pattern. (Mandeville’s English would have sounded even less familiar to us than it looks.)
Other important early developments include the stabilizing effect on spelling of the printing press and the beginning of the direct influence of Latin and, to a lesser extent, Greek on the lexicon. Later, as English came into contact with other cultures around the world and distinctive dialects of English developed in the many areas which Britain had colonized, numerous other languages made small but interesting contributions to our word-stock.
The historical aspect of English really encompasses more than the three stages of development just under consideration. English has what might be called a prehistory as well. As we have seen, our language did not simply spring into existence; it was brought from the Continent by Germanic tribes who had no form of writing and hence left no records. Philologists know that they must have spoken a dialect of a language that can be called West Germanic and that other dialects of this unknown language must have included the ancestors of such languages as German, Dutch, Low German, and Frisian. They know this because of certain systematic similarities which these languages share with each other but do not share with, say, Danish. However, they have had somehow to reconstruct what that language was like in its lexicon, phonology, grammar, and semantics as best they can through sophisticated techniques of comparison developed chiefly during the last century.
Similarly, because ancient and modern languages like Old Norse and Gothic or Icelandic and Norwegian have points in common with Old English and Old High German or Dutch and English that they do not share with French or Russian, it is clear that there was an earlier unrecorded language that can be called simply Germanic and that must be reconstructed in the same way. Still earlier, Germanic was just a dialect (the ancestors of Greek, Latin, and Sanskrit were three other such dialects) of a language conventionally designated Indo-European, and thus English is just one relatively young member of an ancient family of languages whose descendants cover a fair portion of the globe.