Summary (anglų kalba) / Santrauka (lietuvių kalba) – tai knygos, dokumento (baigiamojo darbo, diplominio darbo ir kt.), straipsnio, kito šaltinio ar jo dalies anotacija, sutrumpintas projekto esmės išdėstymas. Santraukoje keliais sakiniais pristatomas kūrinio autorius; nusakoma dalyko esmė, apie ką rašoma; kūrinio tikslas; tikslinė auditorija, kam skirtas kūrinys; autoriaus požiūris ir pagrindinės idėjos; autoriaus atradimai, rezultatai ir siūlomi sprendimai (rekomendacijos) nagrinėjamai problemai spręsti. Ji leidžia skaitytojui greitai apžvelgti bei informatyviai susipažinti su kursinio darbo turiniu ir suprasti, apie ką jame rašoma.
Trumpa baigiamojo darbo santrauka pateikiama lietuvių ir užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbomis. Santraukose pateikiama ši informacija apie darbą: baigiamojo darbo temos pavadinimas, tikslas, tiriamieji, metodikos, tyrimo rezultatai, raktiniai žodžiai (iki 5). Santraukos apimtis po 600 spaudos ženklų kiekviena kalba.
Santraukoje supažindinama su problema, aktualumu, teorija ir tyrimo rezultatais, tik be diagramų.
Svarbiausias santraukos bruožas – lakoniškumas. Taip pat reikia nepamiršti esminio reikalavimo: santrauka turi kuo tiksliau išreikšti dokumento turinį. Straipsnio santrauką paprastai sudaro 10 – 15 sakinių, knygos gali būti šiek tiek daugiau.
Santrauka turi objektyviai atspindėti visą darbą, atliepti išsikeltus tikslą ir uždavinius. Joje neturi būti pateikta nauja ar papildoma informacija, kurios nėra darbe. Santraukoje nepateikiami darbo vertinimai, o trumpai pristatomas pats darbas. Santraukoje nereikia perteikti viso įvado, rezultatų ar išvadų. Jei buvo atliktas tyrimas, turi būti pateikta informacija apie tyrimo kontingentą (amžius, lytis, kiti svarbūs tyrimui požymiai).
Gebėjimas daryti skaitomo teksto santrauką tampa vis reikalingesnis. Informacijos vis daugėja, taigi nuolat tenka skirti tai, kas svarbu bei vertinga, nuo to, kas atsitiktina ir nesvarbu. Nesugebant atlikti šio skiriamojo darbo lengvai, greitai, be dideli pastangų, tampama bejėgiais žodžių ir minčių platybėse vartotojais.
Santrauką paprastai sudaro šios dalys: įvadinė dalis, darbo (tyrimo problema) ir iškelti uždaviniai bei tikslai, teorinės įžvalgos, gauti rezultatai bei darbo išvados. Santrauka paprastai rašoma 12 Times New Roman šriftu, 1,5 intervalu.
Rašant santraukas anglų kalba turi būti nurodoma ne tik kas bei kokiais metodais buvo tirta, bet pateikti gautieji tyrimų rezultatai, parašytos išvados taip, kad skaitytojas, jas perskaitęs, suprastų tyrimų esmę ir reikšmę ir galėtų, net nemokėdamas svetimos kalbos, nuspręsti, ar jam verta stengtis ištisai versti visą straipsnį į lietuvių kalbą (rezultatus galima pateikti formulėmis, lentelėms, grafikais, paveikslais ir kt., pateiktais pagrindiniame tekste).
Santrauka pradedama rašyti nuo studijų darbo aprašo pagal tokią schemą: studento pavardė, vardo inicialas, darbo antraštė, kokios srities kursinis projektas, aukštosios mokyklos, fakulteto ir katedros pavadinimas, darbo parengimo vieta, data, apimtis.
Santrauka paprastai rašoma pagal tokį planą:

  • Tyrimo tema, problema, tikslas ir uždaviniai, hipotezė;
  • Konceptualus/teorinis pagrindas, pagrindinės koncepcijos, autoriai;
  • Darbo rezultatai;
  • Išvados;
  • Darbo rezultatų panaudojimo sritys.