Referatų rašymas. Mokslinių darbų rašymas.

Referatas skiriasi nuo kitų mokslinių darbų pagal tam tikrus rašymo ypatumus, kuriuos mes ir aptarsime. Skubus referatų rašymas – tai pagal darbo pobūdį yra įmanomas, tačiau reikia žinoti, kaip referatas rašomas ir kokių tikslų siekiama rašant referatą.
Kiekvienam studentui ar moksleiviui tenka, o baigusiems mokslus greičiausiai teko studijų metais rengti įvairius savarankiškus darbus. Referatas yra vienas iš tokių darbų. Referatas – savarankiškas darbas, skirtas atskleisti, ką moksleivis ar studentas pasiekė, nustatė ar ištyrė pateiktais klausimais. Referatas taip po gi gali būti skirtas empirinių duomenų apibendrinimui. Tai dažniausiai yra trumpas mokslinio tiriamojo darbo, tam tikro straipsnio ar knygos turinio išdėstymas, skirtas išsamiai nagrinėti konkretų teorinį klausimą. Esminis skiriamasis tokio darbo bruožas – ne savo minčių referavimas.
Žodyne (Tarptautinių žodžių žodynas, © Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985 m.) nurodyta, kad referatas [lot. refero — pranešu]: 1. viešas pranešimas; 2. raštu išdėstytas arba viešai perskaitytas pranešimas, kuriame trumpai išdėstomas mokslinio darbo turinys.
Rašant referatą, ugdomi studentų ar moksleivių gebėjimai rinkti ir kaupti informaciją pasirinkta tema, ją analizuoti, sisteminti ir apibendrinti. Rašydami referatus, studentai ar moksleiviai turi ugdyti įgūdžius nustatyti mokslines problemas bei pateikti pasiūlymus joms spręsti. Tokiu būdu lavinama mąstysena, išmokstama apibendrinti atskirus faktus, daryti logiškas išvadas. Referatai gali būti individualūs ir grupiniai. Studentas ar moksleivis, rašydamas referatą, turi įrodyti, kad jis suvokia konkretaus dalyko esmę, savarankiškai sugeba pasirinkti temą, analizuoti pasirinktą literatūrą, formuluoti išvadas, pristatyti parengtą referatą.
Paprastai (bet nebūtina) rašant referatą pasirinkto teksto informacija pristatoma savais žodžiais, norima supažindinti, apibendrinti perskaitytą informaciją. Remiantis įvairiais literatūros šaltiniais, referate nagrinėjamas tam tikras klausimas. Referatui rašyti naudojama dalykinė bei mokslinė literatūra, įvairūs teisės aktai, statistiniai ir kiti informacijos šaltiniai. Patartina, kad referatui parengti būtų panaudota ne mažiau kaip 10 literatūros šaltinių.
Pagrindinis referato rašymo tikslas – trumpai aptarti ir aprašyti konkretaus dalyko esmę, pristatyti kuo daugiau naudingos informacijos pasirinkta tematika, kad skaitantys referatą ar klausantys referuojančio asmens galėtų suprasti, kas perteikiama ir susidaryti adekvačiai motyvuotą nuomonę dėl referuotos temos dalyko ir problematikos.

Pagrindiniai žingsniai rašant referatą.

 • Apmąstykite ir suformuluokite referato temą bei pavadinimą. Rinktis reikėtų Jums įdomią temą, tuomet rašyti referatą nebus nuobodu. Įsigilinkite į pasirinktą temą.
 • Trumpai apibrėžkite pagrindinius keliamus referato tikslus ir uždavinius.
 • Sudarykite pradinį referato planą.
 • Kaupkite informaciją pasirinkta tematika: įvairūs konspektai, citatos.
 • Visą Jūsų surinktą medžiagą tam tikra tema sugrupuokite atskirais klausimais.
 • Sudarykite galutinį referato planą.
 • Pradėkite rašyti referatą nuo pagrindinės dėstymo dalies.
 • Vėliau pereikite prie referato įžanginės dalies: atskleiskite pasirinktos temos svarbumą ir aktualumą, suformuluokite pagrindinius keliamus tikslus ir uždavinius.
 • Užbaikite referatą išvadomis: pateikite faktus, apibendrinkite esminius teiginius.

Pagrindinės referato dalys:

 • Titulinis lapas (autoriaus vardas, pavardė, referato tema, institucija (mokymosi įstaiga), studentams – fakultetas, studijų programa, kursas, grupė, studijų forma. ir kt.).
 • Referato įvadinė/įžanginė dalis (jos apimtis dažniausiai – 0,5-1 puslapis).
 • Aprašomoji/ dėstomoji dalis (apimtis – 80% darbo).
 • Išvados ir apibendrinimai (apimtis dažniausiai – 0,5 iki 2 lapų).
 • Literatūros sąrašas.
 • Rekomenduojama referato apimtis yra 10–15 puslapių (pradedant įvadu ir baigiant išvadomis).

Referato įvadas

Referato įvadinėje dalyje pristatomas ir pagrindžiamas pasirinktos temos aktualumas, suformuluojamos pagrindinės keliamos problemos, aprašomas darbo objektas, tikslas, uždaviniai, naudoti tyrimo metodai. Stengiamasi išryškinti esamą problematiką, esminius bendrinamuosius teiginius bei idėjas. Referato aktualumo formalizavimas turi inspiruoti asmeninį autoriaus poreikį tirti pasirinktą dalyką. Įvadinėje dalyje taip pat galima trumpai aprašyti rengiamo darbo dalis bei nurodyti autorius, kuriais bus remiamasi, rašant darbą. Šioje darbo dalyje taip pat gali būti išsakoma referato autoriaus nuomonė nagrinėjama tematika.
Referato tikslas
Referato tikslas nurodo pagrindinę tyrimo kryptį. Iškelti darbo uždaviniai parodo pasirinktą tikslo siekimo būdą, tai yra tai, kaip bus siekiama užsibrėžto tikslo. Tikslas ir uždaviniai dažniausiai formuluojami veiksmažodžių bendratimi: pasiūlyti, išanalizuoti, palyginti, apibendrinti, nustatyti, pateikti, pagrįsti, ištirti, pristatyti.
Referato aprašomoji (dėstomoji) dalis
Dėstomoji (aprašomoji) referato dalis paprastai rašoma naujame lape. Šios dalies pavadinimas turi atitikti išplėstą referato temos pavadinimą. Aprašomojoje dalyje atliekama analizė, apibendrinama tai, kuo remiamasi, sisteminama įvairių mokslininkų nuomonė ar pozicija, o taip pat apžvelgiama įvairių reiškinių, procesų, sąvokų samprata pasirinkta tema. Būtina pateikti nuorodas į cituojamus šaltinius. Negalima nenurodant šaltinių pateikti medžiagos, kuri nėra autoriaus kūrybos rezultatas, klastoti duomenų, citatų.
Patartina, kad sakiniai būtų trumpi, konkretūs, aiškūs, pats rašymo stilius būtų mokslinis. Medžiaga išdėstoma nuosekliai ir sistemingai. Jeigu būtina, dėstomoji (aprašomoji) referato dalis gali būti suskirstyta į tam tikrus skyrius ir poskyrius.

Referato išvados

Darbo išvadose trumpai ir glaustai apibendrinama tai, kas buvo parašyta dėstomojoje dalyje. Išvados negali prieštarauti tiems referato teiginiams, kurie buvo pateikti dėstomojoje dalyje, nagrinėjant atskirus klausimus. Pateikiami kiekvieno uždavinio sprendimo rezultatai, siekiant tikslo. Apibendrinimas gali būti pateikiamas atskirais punktais. Išvados neturi būti nukopijuotos iš dėstomosios dalies ir surašytos darbo pabaigoje.
Gale pateikiami naudotų šaltinių ir bibliografiniai aprašai pagal reikalavimus.

Raštvedyba

Raštvedybos reikalavimai referatui:

 • Darbas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba, be pasikartojimų, gramatinių klaidų, ant standartinio (A4) popieriaus lapo. Mintys dėstomos nuosekliai, aiškiai ir logiškai. Pateikiama informacija turi būti tiksli, o sprendimai ir siūlymai turėtų būti argumentuoti. Santrumpos visame darbe turi būti vienodos.
 • Šrifto dydis – 12. Rekomenduojami šriftai: Arial, Courier New, Times New Roman, Garamond, Tahoma, Verdana. Dažniausiai rašomas Times New Roman šriftu.
 • Tarpas tarp teksto eilučių – 1,5 – 2.
 • Kiekvienas skyrius pradedamas rašyti naujame lape.
 • Referato numeravimas pradedamas po titulinio lapo ir baigiamas literatūros sąrašu.
 • Po literatūros sąrašo gali būti dar pateikiami ir priedai – lentelės, grafikai ar kt. Lentelių ir iliustracijų neturėtų būti daugiau nei teksto, jos turi būti papildomai paaiškintos.

Svarbu! Referatas yra rašomas, remiantis kitų autorių mintimis, todėl jokiu būdu negalima svetimas mintis pateikti kaip savas.

Kaip supažindinti su referatu klausytojus?

• Pristatykite klausytojams referato temą.
• Nurodykite pagrindinę parengto teksto mintį ir išvardinkite svarbiausius teiginius. Kiekvienas teiginys turi būti pagrįstas.
• Pacituokite svarbiausias referato mintis.
• Pakomentuokite įdomius faktus. Rašydami referatą, Jūs patys atrasite įdomių dalykų.
• Trumpai ir glaustai apibendrinkite pateiktą referato medžiagą.

Klausytis referato pristatymo nebus nuobodu, jeigu Jūs atpasakosite jį, o ne tiesiog skaitysite. Pristatant savo darbą kalbėti reikėtų garsiai ir aiškiai bei įtikinamai.
Turite klausimų dėl referato rašymo? Norite pasitarti ar pasikonsultuoti? Kreipkitės. Tai padaryti galima užpildant užklausos formą mūsų tinklapyje, telefonu 864444881 arba elektroniniu paštu info@perevod.lt