Diplominio/Baigiamojo darbo įvado reikalavimai

Įvadas – viena svarbiausių darbo dalių, kuri pirmiausia atspindi besimokančio darbo kokybę. Tai tarsi vizitinė viso darbo kortelė. Magistrinio baigiamojo darbo įvadas – tai visų toliau aprašomų skyrių pagrindas. Ne veltui kartais ironizuojama, kad vertintojai skaito tik dvi dalis: įvadą ir išvadas. Baigiamojo darbo įvade studentas pirmiausia parodo, kaip jis operuoja svarbiausių mokslinių kategorijų sąvokomis: ar skiria darbo tikslą nuo darbo uždavinių, darbo objektą nuo darbo dalyko, ar sugeba įžvelgti ir kelti problemas, kokią literatūrą darbe nagrinėjo.
Įvadas neturi būti labai išplėstas ir/ar apkrautas perteklinėmis, dažniausiai jokios minties neperteikiančiomis, frazėmis. Visiškai pakanka 2-4 A4 formato lapų baigiamojo darbo įvado.
Magistrinio ar kito baigiamojo darbo įvade turėtų būti atsakyta į šiuos pagrindinius klausimus:

  • Kas yra šio darbo objektas?
  • Kokių tikslų šiame darbe yra siekiama ir kokios problemos keliamos (pavyzdžiui, kokią problemą (problemas) ketiname nagrinėti ir išspręsti šiame darbe)?
  • Kodėl darbe užsibrėžtų tikslų reikia siekti (pavyzdžiui, kodėl tam tikra nagrinėjama sritis turi būti patobulinta, kodėl tam tikra situacija turi būti nuodugniau ištirta)?
  • Kokie bus magistro ar kito Jūsų rašomo baigiamojo darbo etapai siekiant išsikeltų tikslų?
  • Kaip bus siekiama iškeltų tikslų realizavimo?
  • Kokią būtent ir kas turės naudą, jei nustatyti tikslai bus pasiekti (pavyzdžiui, kam ir kokie bus teikiami pasiūlymai ir rekomendacijos)?

Labai svarbu parašyti įvadą taip, kad jį perskaičius galima būtų susidaryti vaizdą apie visą darbą. Taigi magistrinio darbo įvade paprastai atskleidžiamas ir pagrindžiamas magistro baigiamojo darbo temos naujumas ir tyrimo aktualumas: akcentuojama darbo teorinė ir praktinė reikšmė, nurodomi teoretikai, mokslininkai, kurie nagrinėjo problemas pasirinktos magistrinio darbo temos srityje Lietuvoje ir užsienio šalyse; apžvelgiami esminiai darbe naudojami tyrimo šaltiniai, aptariama problemą liečianti teorinė literatūra bei supažindinama su darbo struktūra, aptariamos teorinės darbo prielaidos bei pristatoma metodologija (tyrimo metodai), gali būti iškeliama hipotezė (hipotezės), taip pat įvertinamas darbo aktualumas praktiniu aspektu; atskleidžiamas pasirinktos temos aktualizavimas socialinėje ir/ar kitoje tyrimo aplinkoje ir kt. Įvade taip pat formuluojama atlikto tyrimo problema, jos sąlygojamas tyrimo objektas. Be to, atskleidžiant temos aktualumą, būtina apibrėžti tyrimo problemą. Įvade patartina vartoti tokio tipo sakinius: „Šio darbo objektas yra ….”, „Šio darbo tikslas yra …”.
Metodiniai nurodymai konkretizuoja įvado turinį ir ribas, bet apibendrinant galima akcentuoti, kad magistrinio darbo įvade privalo būti aiškiai suformuluoti: tyrimo tikslas, tyrimo objektas, tyrimo dalykas, uždaviniai, taip pat gali būti iškeliama tyrimo klausimas ar klausimai.
Darbo tyrimo objektu studentas nustato savo tyrimo kryptį, o tyrimo dalyku jis susiaurina ir sukonkretina tyrimo objektą.
Tyrimo tikslas turi būti neatsiejamai susijęs su norimu pasiekti rezultatu ir atitikti magistrinio darbo tyrimo temos pavadinimo esmę.
Įvade turi būti pateikti konkretūs tyrimo tikslai, kurių tyrimo rezultatai turės atsispindėti magistro baigiamojo darbo išvadose. Patartina darbe iškeltus uždavinius ir išvadas numeruoti.
Įvade turi būti trumpai aptarta tyrimo metodika (aptariami taikyti tyrimo metodai) bei pagrindžiama darbo struktūra. Kaip jau minėjome, įvado apimtis – ne daugiau kaip 4 lapai ( 5–10 proc. magistro baigiamojo darbo apimties).
Reikėtų pabrėžti, kad kiekvienas įvado teiginys turi būti pagrįstas ir logiškai susietas su prieš jį esančiuoju teiginiu. Be to, mintis turi būti integruotai įjungta į bendrą įvadinio dėstymo kontekstą.
Esant tokiai situacijai, kai mokslinį ar baigiamąjį darbą rašo keli autoriai, įvade turi būti nurodoma, koks kiekvieno autoriaus indėlis į darbą, jeigu įmanoma išskirti kiekvieno autorystę pagal skirsnius ar kitą struktūrinį ar požymio aspektą.
Perevod.lt teikia įvairias paslaugas paslaugas rašant straipsnius bei mokslo darbus, konsultuoja rašant įvairius darbus. El. paštas.: info@perevod.lt