Author Archives : admin_p

Home  >>  Author : admin_p

DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS 1. Kuo vadovautis, rengiant dokumentus? Dažnai žmonės rengia dokumentus tiksliai nežinodami, kuo reikia vadovautis, juos rengiant. Prisirenka daug šablonų, pavyzdžių, bet reikėtų vadovautis Dokumentų rengimo taisyklėmis. Taisyklės užtikrina unifikuotą, suvienodintą dokumentų rengimo tvarką, rodo asmens, įstaigos ar organizacijos atsakingą ir neatsainų požiūrį į dokumentų rengimą. Taisyklingai parengtas…

Diplominio (magistrinio, bakalauro baigiamojo) darbo išvadų rašymas Diplominio darbo išvadų rašymas – tai labai svarbi, jei ne pati svarbiausia, baigiamojo darbo dalis, kuri įprasmina ir atspindi atliktą darbą bei, koncentruodama visas darbo mintis, apibendrina tyrimo metu gautus rezultatus. Išvados –  tai studento ( baigiamojo darbo autoriaus)  minčių ir atlikto mokslinio…

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO ĮSAKYMAS DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2011 m. liepos 4 d. Nr. V-117 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 11 straipsnio 4 dalį: 1. Tvirtinu Dokumentų rengimo taisykles (pridedama). 2. Laikau netekusiais galios: 2.1. Lietuvos archyvų…

Perevod.lt – BIURO PASLAUGOS  teikiamos biure ar nuotoliniu būdu (skype, bendraujant telefonu, elektroninio susirašinėjimo pagalba ar kt. priimtinu būdu). Visos šiame tinklapyje įvardintos paslaugos priskiriamos prie biuro paslaugų. Tai įvairios paslaugos, įprastai teikiamos biuruose ar kabinetuose. Biuro paslaugos pagal skirtingą jų pobūdį reikalingos tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims (įmonių…

Santrauka arba reziumė – (pranc. résumé) trumpa kalbos, pranešimo, straipsnio santrauka, trumpa dėstymo, aiškinimo išvada (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2013, p. 712). Santrauka – tai knygos, dokumento (baigiamojo darbo, diplominio darbo ir kt.), straipsnio, kito šaltinio ar jo dalies anotacija. Baigiamojo bakalauro darbo pabaigoje tai esmės išdėstymas lietuvių ir užsienio…

Kas yra kalba? Kalba – lingvistinių ženklų sistema. Svarbiausia kalbos paskirtis – būti žmonių bendravimo priemone, atlikti komunikacinę funkciją. Iš pojūčių, vaizdinių mūsų sąmonė formuoja sąvokas, kurias išreiškiame žodžiais. Kalba mums leidžia bendrauti su kitais: dalytis mintimis, jausmais, prisiminimais. Megzdami ir palaikydami socialinius ryšius, perimame ankstesnių kartų patirtį ir sukauptą…

Summary (anglų kalba) / Santrauka (lietuvių kalba) – tai knygos, dokumento (baigiamojo darbo, diplominio darbo ir kt.), straipsnio, kito šaltinio ar jo dalies anotacija, sutrumpintas projekto esmės išdėstymas. Santraukoje keliais sakiniais pristatomas kūrinio autorius; nusakoma dalyko esmė, apie ką rašoma; kūrinio tikslas; tikslinė auditorija, kam skirtas kūrinys; autoriaus požiūris ir…

Summary = Santrauka = Reziumė = Anotacija Santrauka – trumpa mokslinio straipsnio charakteristika, atsižvelgiant į jo paskirtį, turinį, tipą, formą ir kitus ypatumus. Ji rašoma, pabaigus rašyti pagrindinį straipsnio tekstą. Santraukos tikslas – supažindinti skaitytoją su straipsnio turiniu. Tai ypač aktualu santraukai užsienio kalba: angliškai kalbančiam skaitytojui santrauka – vienintelis…

Skaidrės ( mokslinio darbo priedai ) Rašant baigiamąjį ar kitą mokslinį darbą, reikia turėti omenyje, kad šis darbas turės būti ne tik parašytas, bet ir pristatytas bei apgintas. Pagrindinės rašymo gairės nusakomos turinyje bei įvade, o darbo pabaigoje formuluojant išvadas aptariamas iškeltų uždavinių realizavimas. Pristatant ir ginant darbą yra labai…

Referatų rašymas. Mokslinių darbų rašymas. Referatas skiriasi nuo kitų mokslinių darbų pagal tam tikrus rašymo ypatumus, kuriuos mes ir aptarsime. Skubus referatų rašymas – tai pagal darbo pobūdį yra įmanomas, tačiau reikia žinoti, kaip referatas rašomas ir kokių tikslų siekiama rašant referatą. Kiekvienam studentui ar moksleiviui tenka, o baigusiems mokslus…